Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2024 рік
опубліковано 01 грудня 2023 року о 15:39

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
про
єкту Програми економічного і соціального розвитку
Чернівецької області на 2024 рік

1. Замовник: Чернівецька обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація)

58700, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1

2. Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2024 рік (далі - проєкт Програми).

Згідно пунктів 3 та 7 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», проєкт Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2024 рік є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями регіонального розвитку задля підвищення рівня життя населення, у тому числі на основі створення умов для розвитку конкурентоспроможної економіки, підприємництва, модернізації соціальної сфери та забезпечення гармонійного розвитку всіх громад регіону.

Основні цілі документа державного планування

Чернівецька область - регіон можливостей для сталого розвитку та забезпечення якісно нового рівня життя.

Зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми розробляється на підставі:

законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики»; «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (зі змінами) «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 року № 1363-р «Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року»;

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 - 2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695);

Стратегії регіонального розвитку Чернівецької на період до 2027 року (рішення 36-ї сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04 лютого 2020 р. № 1-36/20);

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від ЗО вересня 2019 року № 722).

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2024 рік охоплює сталий розвиток сільського господарства, провідних галузей промисловості, розвиток туризму та рекреації, просторове планування та розвиток інфраструктури області, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт, культуру, охорону навколишнього природного середовища та інше.

Методологія розроблення Програми передбачає групування завдань відповідно до стратегічних цілей Стратегії, з визначенням території впливу, терміну і засобів реалізації та орієнтовного обсягу фінансування. До Програми можуть бути включені проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.


4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

наслідки для здоров’я населення.

Для територій з природоохоронним статусом

На території Чернівецької області нараховується 349 об’єктів природно- заповідного фонду, загальною площею понад ПО тис. га, що складає 12,8% території області.

Природно-заповідний фонд області представляють: національні природні парки - З (площа - 27801,6 га); регіональні ландшафтні парки - 2 (площа - 36473,3 га); заказники загальнодержавного значення 10 (площа - 1261,8 га) та місцевого значення - 47 (площа 42875,1 га); пам’ятки природи загальнодержавного значення - 9 (площа - 176,4 га) та місцевого значення - 175 (площа - 606,75 га); ботанічний сад загальнодержавного значення - 1 (площа 3,5 га); дендрологічні парки загальнодержавного значення 2 (площа - 22,3 га) та місцевого значення - 4 (площа 41,2 га); парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення - 40 (площа - 243,9 га); заповідні урочища - 38 (площа - 1072,5 га).

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, відсутні.

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання цілей Програми, призначених для різних видів промислово- виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та їх потенційний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: аналіз соціально-економічної ситуації в області, демографічні тенденції; дані моніторингу стану довкілля; інформація, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проєктів документів державного планування; статистична інформація; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись аналітичні методи, зокрема буде здійснено:

 • аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Програми.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, визначені законодавством.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

 • раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
 • здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
 • здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
 • застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;
 • збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
 • здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

 2. характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 3. характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

 6. опис наслідків для довкілля, зокрема для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

 10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

 11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої зазначеними вище пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

9. Зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження та пропозиції від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки необхідно надсилати до Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) за адресою:

58700 м. Чернівці, вул. Грушевського, 1

тел. 551752

e-mail: regdevdep@bukoda.gov.ua

Строки подання

10 днів з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux