План заходів з формування обласного бюджету на 2023 рік

   

УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦ ЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 23 ” серпня 2022 р.                        Чернівці                                  № 1119-р


Про затвердження Плану заходів

щодо складання проєкту обласного

бюджету на 2023 рікКеруючись статтею 18, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами) та № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні»:


1. Затвердити  План заходів щодо складання проєкту обласного бюджету на 2023 рік (далі – План заходів), що додається.


2. Відповідальним виконавцям Плану заходів:

1) забезпечити безумовне виконання зазначеного Плану заходів;

2) інформацію надавати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у терміни, визначені Планом заходів.


3. Районним державним адміністраціям, рекомендувати  територіальним громадам сіл, селищ, міст розробити і затвердити аналогічний План заходів на рівні відповідних місцевих бюджетів.


4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


Голова обласної 

державної адміністрації

(начальник обласної військової адміністрації)                  

                                Руслан ЗАПАРАНЮК


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження обласної 

державної адміністрації

(обласної військової адміністрації)

23.08.2022  № 1119-р

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проєкту обласного бюджету на 2023 рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1.

Завершити уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

До 15 вересня 2022 року

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

2.

Довести до головних розпорядників коштів обласного бюджету особливості складання розрахунків до проєкту місцевих бюджетів та прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надіслані Мінфіном

Упродовж п’яти днів з моменту отримання

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

3.

За необхідності підготувати пропозиції та зауваження до проєкту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та надати їх Мінфіну і галузевим міністерствам

Упродовж 10 днів з моменту отримання прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) , головні розпорядники коштів обласного бюджету

4.

Довести до місцевих фінансових органів області: 
1) прогнозні обсяги міжбюджетних 


трансфертів, враховані у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
2) методики їх визначення; 
3) організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо складання проєктів місцевих бюджетів

У одноденний термін з моменту


отримання

Департамент фінансів обласної

державної адміністрації (обласної військової адміністрації) 

5.

Довести до головних розпорядників коштів обласного бюджету: 
1) прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
2) методики їх визначення;

3) інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
4) граничні показники видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету; 
5) інструктивний лист щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

Упродовж десяти днів з моменту отриманняДепартамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

6.

Провести детальний аналіз обсягу освітньої  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, розрахованої Міністерством освіти і науки України на 2023 рік  і, у разі виявлення розбіжностей показників взятих за основу при її розрахунку з наявними показниками, направити  Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)  відповідні обґрунтування і пропозиції

У п’ятиденний термін з моменту отримання

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) , 

фінансові органи  територіальних громад області

7.

Організувати роботу розпорядників та одержувачів коштів із розроблення бюджетних запитів, а також:

1) забезпечити  неухильне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України;

2) оптимізувати витрати шляхом


виключення з бюджетних запитів непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань розпорядника коштів;

3) розробити заходи щодо упорядкування та оптимізації мережі, штатної чисельності та контингентів  бюджетних установ соціально-культурної сфери, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету з урахуванням реформ у відповідній галузі та доведеного фінансового ресурсу;

4) проєкт видатків за кожним кодом економічної класифікації видатків підтвердити детальними розрахунками та економічними обґрунтуваннями

Упродовж вересня-жовтня 2022 року

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

8.

Провести інвентаризацію бюджетних програм, які затверджені і діють, оптимізувати їх кількість, удосконалити критерії оцінки їх доцільності та результативності

Упродовж вересня-жовтня 2022 року

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

9.

Провести засідання робочої групи з визначення пріоритетних регіональних (комплексних) програм, що будуть фінансуватися з обласного бюджету. Протокол засідання робочої групи надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

До 10 жовтня 2022 року

Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної        військової адміністрації)

10.

Провести спільні наради з головними розпорядниками коштів обласного бюджету з метою обговорення та погодження показників проєкту обласного бюджету на 2023 рік в розрізі окремих галузей бюджетної сфери

За окремим графіком 

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

11.

Подати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:
1) за установленими формами бюджетні запити на 2023 рік із застосуванням програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів разом з необхідними вичерпними  обґрунтуваннями та пропозиціями;

2) переліки цільових програм і проєктів, затверджених в установленому порядку, які будуть реалізовуватись у 2023 році за рахунок коштів обласного бюджету, та обсяги асигнувань, необхідних для їх виконання

У термін, визначений


Департаментом фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

Головні розпорядники


коштів обласного бюджету

12.

Здійснити аналіз бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів обласного бюджету, та прийняти рішення щодо включення їх до проєкту обласного бюджету

До 15 листопада  2022 року

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) 

13.

Провести взаємоузгодження проєкту обласного бюджету на 2023 рік з Програмою економічного і соціального розвитку Чернівецької області на  відповідний рік та Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року

До 01 грудня 2022 року 

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної 

військової адміністрації)

спільно з Департаментом регіонального розвитку обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

15.

Довести до місцевих фінансових органів області  текстові статті та обсяги міжбюджетних трансфертів, врахованих у Законі України «Про Державний бюджет


України на 2023 рік», прийнятому Верховною Радою України у другому читанні 

В одноденний термін з моменту отримання з


Міністерства фінансів України

Департамент фінансів обласної державної


адміністрації (обласної військової адміністрації) 16.

Провести спільні наради за участю керівництва обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), представників  територіальних громад та фінансових органів області  з метою обговорення показників проєктів місцевих бюджетів на 2023 рік

Упродовж жовтня-листопада  2022 року

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

17.

Підготувати проєкт рішення сесії обласної ради «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік» з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріали, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подати їх обласній державній адміністрації

До 01 грудня 2022 року

Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

18.

Забезпечити схвалення проєкту рішення сесії обласної ради «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік»

У триденний термін з моменту отримання

Обласна державна адміністрація

19.

Забезпечити публічне представлення  проєкту обласного бюджету на 2023 рік з метою інформування громадськості

До 15 грудня 2022 року

Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація), Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), головні розпорядники коштів обласного 


бюджету

20.

Забезпечити розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання обласній раді проєкту рішення про обласний бюджет

Головні розпорядники коштів обласного бюджету

21.

Здійснити оприлюднення проєкту рішення сесії обласної ради про обласний бюджет, схваленого Чернівецькою обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією)

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання обласній раді проєкту рішення про обласний бюджет

Обласна державна адміністрація (обласна військова адміністрація) , Департамент фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)

22.

Забезпечити супровід розгляду проєкту рішення про обласний бюджет у Чернівецькій обласній раді

У терміни, визначені обласною радою 

Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації  (обласної військової адміністрації), Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) 23.Опублікувати рішення сесії обласної ради «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік» У десятиденний термін з моменту прийняттяДепартамент комунікацій обласної державної адміністрації

(обласної військової адміністрації) 


Директор Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації

(обласної військової адміністрації)                                     

    Анжела ДЯКОВА


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux