Положення про управління молоді та спорту

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ І СПОРТУ

Чернівецької обласної державної адміністрації

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Чернівецької області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству молоді та спорту України, іншим центральним органам виконавчої влади.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами Міністерства молоді та спорту України, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, цим Положенням.

4. Основними завданнями управління є:

 1. забезпечення на території області реалізації державної політики з питань молоді, фізичної культури і спорту;
 2. виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, оздоровлення та відпочинку дітей;
 3. координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту;
 4. забезпечення підготовки і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, участі їх у спортивних змаганнях різних рівнів;
 5. організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом;
 6. управління закладами фізичної культури та спорту, установами комунальної форми власності, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні управління;
 7. здійснення аналізу, моніторингу якості діяльності закладів спортивного спрямування, що перебувають у сфері діяльності управління;
 8. участь у формуванні регіональної молодіжної та спортивної політики, сприяння у впровадженні інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;
 9. сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту, виявленні та підтримці обдарованих дітей, талановитої молоді.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області;
 3. вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;
 4. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 5. бере участь у підготовці і проведенні конкурсів, турнірів, змагань,  фестивалів, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня молоді, розвитку фізичної культури і спорту;
 6. розробляє проекти розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту;
 7. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 8. бере участь у розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, проектів, наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 9. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 10. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
 11. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 12. готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 13. розглядає в установленому законом порядку звернення громадян;
 14. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 15. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 16. постійно інформує населення про стан здійснення державної політики стосовно молоді, фізичної культури і спорту;
 17. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 18. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 19. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 20. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 21. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 22. бере участь у вирішені відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 23. забезпечує захист персональних даних;
 24. сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, планує розвиток пріоритетних видів спорту в області;
 25. сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів) молодіжних, спортивних та інших громадських організацій;
 26. удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку та відбору обдарованих і талановитих дітей та молоді, роботу з підготовки спортивного резерву, сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, забезпечує та контролює організацію навчально-тренувального процесу, сприяє створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, молодіжних центрів;
 27. планує розвиток пріоритетних видів спорту в області, сприяє підтримці їх розвитку;
 28. координує діяльність структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію молодіжної політики, фізичної культури та спорту райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад області у питаннях, що належать до компетенції управління;
 29. здійснює в межах своїх повноважень розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молоді;
 30. бере участь у розроблені та здійсненні заходів щодо створення та зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів спортивного призначення;
 31. порушує в установленому порядку клопотання про нагородження спортсменів, тренерів та інших працівників сфери фізичної культури і спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення державних стипендій олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, талановитим перспективним спортсменам, видатним спортсменам, тренерам, діячам фізичної культури і спорту області, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
 32. вживає в межах своїх повноважень заходів стосовно утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед молоді;
 33. забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань молоді, фізичної культури і спорту;
 34. здійснює в установленому порядку фінансування установ та організацій, що належать до сфери управління;
 35. проводить інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу серед населення, в тому числі через друковані та інші засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;
 36. формує і затверджує календарні плани проведення заходів стосовно молоді, спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;
 37. організовує і проводить заходи стосовно молоді, фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, передбачені календарними планами, у межах коштів, виділених в обласному бюджеті;
 38. здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо соціального захисту молоді, спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;
 39. забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;
 40. сприяє розвитку олімпійського, неолімпійського, дефлімпійського та паралімпійського руху в області;
 41. забезпечує у межах своїх повноважень організацію самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту серед інвалідів, ветеранів, організовує надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів для розвитку мережі цих закладів;
 42. сприяє удосконаленню форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій та соціально-побутовій сферах з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом;
 43. здійснює у межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно молоді, фізичної культури і спорту в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідних бюджетів з цією метою;
 44. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з
 45. питань, що належить до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Міністерства молоді та спорту України;
 46. реєструє рекорди та досягнення спортсменів області, подає в установленому порядку Міністерству молоді та спорту України документи для затвердження рекордів України, встановлених спортсменами області;
 47. сприяє впровадженню у практику науково обґрунтованих систем фізичного виховання населення та підготовки спортсменів вищої категорії;
 48. вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з розвитку фізичної культури і спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;
 49. комплектує склад збірних команд області за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв’язанню житлово-побутових проблем та створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;
 50. взаємодіє з місцевими осередками спортивних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об’єднань тощо) з питань розвитку відповідного виду спорту (версії) згідно з укладеними двосторонніми договорами;
 51. залучає до розв’язання актуальних проблем фізкультурно-спортивного руху громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;
 52. здійснює контроль за ефективністю використання фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів;
 53. здійснює контроль за діяльністю спортивних шкіл;
 54. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки дітей та молоді, розвитку фізичної культури і спорту;
 55. сприяє Чернівецькому обласному центру фізичної культури і спорту «Інваспорт» та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед людей з інвалідністю, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційну допомогу;
 56. вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, здійснює контроль за їх діяльністю;
 57. здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту, молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;
 58. надає в установленому порядку першу категорію спортивним школам області;
 59. проводить атестацію тренерів – викладачів та присвоює їм відповідні категорії;
 60. присвоює в установленому порядку спортивний розряд «Кандидат у майстри спорту України» та перший спортивний розряд;
 61. здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

 1. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
 3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань молоді, фізичної культури і спорту;
 4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством молоді та спорту України у встановленому законом порядку.

9. Начальник управління:

 1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
 2. подає на затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації Положення про управління;
 3. затверджує положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
 4. планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Чернівецької обласної державної адміністрації;
 5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
 6. звітує перед головою Чернівецької обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
 7. може входити до складу колегії Чернівецької обласної державної адміністрації;
 8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
 9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 10. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації;
 11. видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
 12. накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області;
 13. подає на затвердження голови Чернівецької обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 14. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Чернівецької обласної державної адміністрації кошторису витрат управління;
 15. здійснює добір кадрів;
 16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
 17. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
 19. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
 20. здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

10. Начальник управління здійснює визначені законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні.

11. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

Заступник начальника виконує обов’язки начальника управління під час відсутності начальника з поважних причин (відпустка, відрядження тощо).

12. В управлінні для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника, а також інших відповідальних працівників управління, керівників місцевих органів управління молоді та спорту, громадських організацій.

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації.

Склад колегії затверджується наказом начальника управління.

Рішення колегії затверджуються наказами управління.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління  визначає голова Чернівецької обласної державної адміністрації в межах виділених бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

15. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux