Кон­курс з визначення програм, розроблених інсти­ту­тами громадянського суспільства етнічного спрямування (національних мен­шин) краю

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

з вимогами до підготовки інститутами громадянського суспільства

етнічного спрямування (національних меншин) конкурсних пропозицій

Додаток 1 Заява

Додаток 2 Опис

Додаток 3 Кошторис

Додаток 4 Фінансовий звіт

Додаток 5 Підсумковий звіт

Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (об­лас­ної військової адміністрації) оголо­шує конкурс з визначення програм (про­єк­тів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства етнічного спря­му­вання (національних меншин) Чер­нівецької області, для виконання (реа­лі­зації) яких у 2023 році надаватиметься фі­нансова підтримка за рахунок кош­тів з облас­ного бюджету.

Порядок проведення конкурсу визначено постановою Кабінету Міністрів Ук­раїни від 12 жовтня 2011 № 1049 “Про затвердження Порядку проведення кон­курсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами гро­ма­дянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова під­тримка” (із змінами).


I. Пріоритетні завдання, що відповідають Регіональній програмі під­трим­ки інститутів громадянського суспільства етнічного спрямування (на­ці­ональних меншин) Чернівецької області на 2023 рік, на реалізацію яких по­винні спря­мо­ву­ва­ти­ся програми (проєкти, захо­ди), що подаються для участі у конкурсі.

Відповідно до положень Регіональної програми під­трим­ки інститутів гро­ма­­дянського суспільства етнічного спрямування (на­ці­ональних меншин) Чер­ні­ве­­ць­кої області на 2023 рік пріоритетним завданням програми є забезпечення пов­но­цінного розвитку ос­віт­ньо-культурних, інформа­цій­них потреб етнічних гро­мад краю, підтримка їх гро­мадських організацій.

 

ІІ. Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані ор­га­ні­за­то­ром конкурсу.

Фінансова підтримка діяльності інститутів гро­ма­дянського суспільства ет­­ніч­ного спрямування (на­ці­ональних меншин) Чер­­нівецької області за рахунок кош­тів обласного бюджету може бути надана на:

помина­ль­ні за­­хо­ди з на­го­­ди ма­со­­вих репресій, вчинених то­та­лі­тар­ни­ми режима­ми про­ти пред­став­ни­ків різних національних меншин об­­лас­ті;

відзначення національних свят;

відзначення традиційних релігійних свят за григоріанським ка­лен­да­рем: Ве­ликдень, Свята Трійця, Святий Миколай, Різдво Христове;

участь художніх колективів області у Міжнародному фольклорному фес­­ти­­валі “Буковинські зустрічі” (Польща);

вшанування пам’яті видатних особистостей різних національностей, які жи­ли і працювали на території Буковини;

участь художніх колективів інститутів громадянського суспільства ет­ніч­них спільнот у міжнарод­них та все­­ук­раїн­сь­ких культурно-мистецьких за­хо­дах;

літературно-мистець­­кі кон­курси, фес­ти­­­­ва­лі: поезії, тра­ди­цій, звичаїв та об­­­­ря­дів етніч­них громад Букови­ни;

традиційні свята рід­ної мови, літературні читання мовами на­ціо­на­ль­них спільнот, проведення конкурсів, вікторин з національних мов та культур;

науково-практичні конференції, семінари, круглі столи.


Статті витрат для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу):

оренда приміщень, споруд, де проводиться захід;

оплата технічного забезпечення заходів;

художнє оформлення місць проведення заходів;

придбання канцелярських товарів для забезпечення проведення заходів;

оплата транспортних послуг з перевезення учасників заходів;

оплата путівок учасників всеукраїнських фестивалів культур етнічних гро­мад;

оплата проживання учасників заходів;

придбання грамот, призів, сувенірів, цінних подарунків, вітальних лис­ті­вок та запрошень тощо;

придбання квітів, корзин, букетів, вінків та стрічок до них, свічок, лам­па­док для покладання до меморіалів, пам’ятників, пам’ятних знаків видатним гро­мад­сько-політичним і культурним діячам різних національностей та жертвам то­талітарних режимів;

оплата поліграфічних та інформаційних послуг;

інші витрати, що обумовлені специфікою проведення конкретного заходу.

 

III. Вимоги до конкурсної пропозиції

1. До участі у конкурсі допускаються інститути гро­ма­дянського сус­пі­ль­ст­ва етнічного спрямування (на­ці­ональних меншин) Чернівецької області, за­ре­єст­ро­ва­ні в уста­нов­ле­но­му порядку не пізніше, ніж за шість місяців до ого­ло­шен­ня про­ве­дення конкурсу.

Документи, що оформляються інститутом гро­ма­дянського суспільства, під­­писуються ке­рів­ником або упов­новаженою особою (за нотаріально по­свід­че­ною довіреністю) та скріплюються її печаткою.

Інститут гро­ма­дянського суспільства може подавати на конкурс кілька кон­­кур­сних про­по­зицій.

У разі визнання інституту гро­ма­дянського суспільства переможцем кон­кур­­су, він бере участь у співфі­нан­су­ванні програми (проєкту, заходу) у розмірі не менш, як 15 відсотків не­об­хід­но­го обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) може здій­сню­­ватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ре­сур­­сів, у тому числі як оплата вар­тос­ті приміщення, техніки, обладнання тощо.


2. Конкурсні пропозиції подаються у друкованій формі та направляються на електронну адресу відділу з питань релігій та національ­ностей управління ку­ль­ту­ри обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) chernivtsioks@ukr.net.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.


3. Для участі у конкурсі інститути громадянського суспільства подають кон­­курсну про­по­зи­цію відповідно до пункту 6 Порядку проведення конкурсу з ви­зна­чення програм (про­ектів, заходів), розроблених інститутами гро­ма­дян­сь­ко­го сус­пільства, для ви­ко­нання (реалізації) яких надається фінансова під­трим­ка, затвер­дженого по­ста­но­вою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (із змі­на­ми), яка має бути скла­дена державною мовою і містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою, що додається;

2) опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (проєкту, за­ходу) за формою, що додається;

3) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого са­мо­вря­дування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадян­сь­ко­­го суспільства, ін­ших установ та організацій (в разі їх залучення до ви­ко­нан­ня (ре­алізації) про­гра­ми (проєкту, заходу);

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зо­кре­­ма про досвід ви­конання (реалізації) програм (проєктів, заходів) протягом ос­тан­ніх двох років за рахунок бюд­жетних коштів та інших джерел фі­нан­су­ван­ня, дже­рела фінансування інституту громадянського суспільства, його мате­ріа­ль­но-тех­ніч­ну базу та кадрове забезпечення.

Інститут громадянського суспільства може подати інші матеріали, які за­свід­­чують його спро­мож­ність виконати (реалізувати) програму (проєкт, захід) (га­зетні публікації, на­го­родні дип­ло­ми тощо).

На період дії воєнного стану в Україні інститут громадянського сус­пі­ль­ст­ва обов’язково подає інформацію щодо:

забезпечення виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) та до­сяг­нен­ня очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах во­єн­но­го стану;

рівня забезпечення безпеки учасників програми (проєкту, заходу) в умо­вах воєнного стану.

Відповідальними за достовірність інформації, що міститься у конкурсній про­позиції, є учасники конкурсу.


Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в кон­кур­сі у разі, коли:

- інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних ре­­єстрах;

- інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам абзацу 1 пун­к­ту 1 розділу IІІ кон­курсної документації;

- інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шля­хом над­си­лан­ня організаторові офіційного листа;

- інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку по­­дання конкурсних пропозицій, не в пов­ному обсязі або з порушенням вимог пунк­ту 3 розділу IІІ конкурсної до­ку­мен­та­ції;

- установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства ви­­мог бюд­жет­но­го законодавства, крім попередження, протягом одного або двох по­передніх бюджетних періодів.


Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення пе­ревірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Пе­ре­вір­ка про­водиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.


Переможці конкурсу протягом 20 днів після оголошення результатів кон­кур­­су зобов’язані повідомити організатору конкурсу про те, чи буде на проєкт, який став переможцем конкурсу, надаватися фінансова підтримка іншими орга­ні­заторами конкурсів за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів та прий­няте рішення щодо вибору одного організатора конкурсу, від якого будуть отримувати фінансування.


Переможець конкурсу під час укладання договору та затвердження кош­то­­ри­су витрат в межах затвердженого обсягу видатків на програму (проєкт, за­хід) може надавати уточнені розрахунки витрат, пов’язані із зміною діючих норм та нормативів, цін та тарифів на товари та послуги. Збільшення загального обсягу ви­трат за однією статтею або включення статей, які не були передбачені про­ек­том, але які безпосередньо пов’язані з цілями програми (проєкту, заходу) можливі лише за поданням переможцем конкурсу відповідного обгрунтування.


ІV. Адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція

Конкурсні пропозиції надсилаються (подаються) щоденно, крім вихідних, не­­робочих та святкових днів з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1230 до 1315) до управ­ління культури обласної державної адміністрації (обласної військової ад­мі­ні­ст­ра­ції) — м. Чернівці, вул. Грушевського, 1.

 

V. Умови та строки подання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції приймаються управлінням культури обласної дер­жав­ної адмініс­т­ра­ції (обласної військової ад­мі­ністрації) у друкованій та елект­рон­ній формах впродовж 30 днів з часу розміщення ого­лошення на сайті об­лас­ної державної адміністрації (обласної військової ад­мі­ністрації).

Телефон для довідок: 55-27-16 (контактна особа — Медвідь Ми­рос­лав Дмит­рович).


VІ. Строки проведення конкурсу та термін оголошення переможців 

Засідання конкурсної комісії відбудеться впродовж березня-квітня 2023 року. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу до­води­ть­ся до відома інститутів громадянського суспільства — учасників кон­кур­су у п’ятиденний строк з дати його прийняття шляхом надсилання письмових пові­домлень.

VІІ. Подання звіту

Інститут громадянського суспільства подає управлінню культури об­лас­ної державної ад­міністрації (обласної військової ад­мі­ністрації) щоквартальні зві­ти про виконання програми (реалізації проєкту, захо­ду) у місяч­ний строк піс­ля виконання програми (проєкту, заходу), підсумковий звіт про ви­ко­нання до­го­вору (реалізацію проєкту, програми, заходу) та вико­нав­чий кош­то­рис витрат (обсяг використаних бюджетних коштів), скла­де­ні за фор­ма­ми, що до­даються.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux