Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2022 – 2023 роки

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проєкту Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2022 – 2023 роки


Замовник: Чернівецька обласна державна адміністрація 

58002, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Грушевського,1

 

Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування

Проєкт Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2022 – 2023 роки (далі – проєкт Програми).

Згідно пунктів 3 та 7 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», проєкт Програми економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2022 – 2023 роки є документом державного планування місцевого рівня, яким визначаються пріоритетні напрями регіонального розвитку задля підвищення рівня життя населення, у тому числі на основі створення умов для розвитку конкурентоспроможної економіки, підприємництва, модернізації соціальної сфери та забезпечення гармонійного розвитку всіх громад регіону.


Основні цілі документа державного планування

Чернівецька область – регіон можливостей для сталого розвитку та забезпечення якісно нового рівня життя

 

Зв’язок з іншими документами державного планування

Проєкт Програми розробляється на підставі:

законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регіональної політики»;

постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (зі змінами) «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету»;

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 р. № 695);

Стратегії регіонального розвитку Чернівецької на період до 2027 року (рішення 36-ї сесії Чернівецької обласної ради VIІ скликання від 04 лютого 2020 р. № 1-36/20);

Плану заходів з реалізації у 2021 – 2023 роках Стратегії розвитку Чернівецької області на період до 2027 року (рішення 36-ї сесії Чернівецької обласної ради VIІ скликання від 04 лютого 2020 р. № 2-36/20) ;

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722);

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671);

Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020 – 2022 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 534).

Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької області на
2022 – 2023 роки охоплює сталий розвиток сільського господарства, провідних галузей промисловості, розвиток туризму та рекреації, просторове планування та розвиток інфраструктури області, освіту, охорону здоров’я, фізичне виховання та спорт, культуру, охорону навколишнього природного середовища та інше.

Методологія розроблення Програми передбачає групування завдань відповідно до стратегічних цілей Стратегії та Плану заходів на 2021 – 2023 роки, з визначенням території впливу, терміну і засобів реалізації та орієнтовного обсягу фінансування. До Програми можуть бути включені проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.


Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У ході здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

атмосферне повітря;

водні ресурси;

відходи;

земельні ресурси;

біорізноманіття та рекреаційні зони;

а також наслідки для здоров’я населення.

Для територій з природоохоронним статусом

На території Чернівецької області нараховується 331 заповідна територія та об’єкт, загальною площею понад 103,5 тис. га, що складає 12,8% території області (загальнодержавний показник 6,7%). З них 23 об’єкти мають загальнодержавне значення загальною площею 12,7 тис. га, а саме: національні природні парки «Вижницький», «Черемоський» та «Хотинський», 10 заказників, 9 пам’яток природи, 2 дендропарки та Чернівецький ботанічний сад. 306 об’єктів мають місцеве значення, серед них - 2 регіональні ландшафтні парки, 47 заказників,
175 пам’яток природи, 4 дендропарки, 40 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 38 заповідних урочищ.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення, відсутні.


Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено:

Зважаючи комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень.

При впровадженні заходів Програми очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.


Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Предметом стратегічної екологічної оцінки є заходи Програми та їх потенційний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров’я населення.

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: аналіз соціально-економічної ситуації в області, демографічні тенденції; дані моніторингу стану довкілля; інформація, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проєктів документів державного планування; статистична інформація; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись аналітичні методи, зокрема буде здійснено:

аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

моніторинг фактичного впливу впровадження Програми.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.


Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, визначені законодавством.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».


Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Структура та зміст Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми:

зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

опис наслідків для довкілля, зокрема для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої зазначеними вище пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.


Зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Зауваження та пропозиції від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки необхідно надсилати до Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації за адресою:

58002 м. Чернівці, вул. Грушевського,1

тел. 551752, 553152

е-mail: regdevdep@bukoda.gov.ua

 

Строки подання

15 днів з дня розміщення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux