Положення про департамент охорони здоров'я

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Чернівецької обласної державної адміністрації

1. Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації, скорочена назва − Департамент О3 Чернівецької ОДА (далі − Департамент) утворюється головою Чернівецької обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Чернівецької області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Департамент підпорядкований голові Чернівецької обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству охорони здоров’я України (далі − МОЗ України).

Департамент є правонаступником в частині прав та обов’язків відповідно до актів прийому-передачі майна та справ - майнових та інших прав і обов’язків Департаменту охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також Положенням про Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації (далі − Положення).

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я на території Чернівецької області.

5. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями галузі охорони здоров'я на території Чернівецької області правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у;галузі охорони здоров'я на території Чернівецької області та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку галузі охорони здоров'я на території Чернівецької області;

7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

15) готує інформаційні та аналітичні матеріали для подання Міністерству охорони здоров’я України, іншим центральним органам виконавчої влади;

16) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

17) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

18) розглядає . в установленому законодавством порядку звернення громадян;

19) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

21) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

22) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

23) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

24) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної роботи, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

25) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

28) забезпечує захист персональних даних;

29) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

30) здійснює прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я на території Чернівецької області для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

31) здійснює заходи, спрямовані на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, і на їх ліквідацію;

32) організовує надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово- психіатричної експертизи;

33) організовує вивчення стану здоров'я населення, вжиття заходів до запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, сприяє реалізації державних програм, направлених на збільшення тривалості життя людей;

34) організовує роботу з охорони здоров'я материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності;

35) організовує медичного обстеження (диспансеризації) та надання медичної допомоги особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження, і тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;

36) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

37) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань (за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України) і подає їх на розгляд голові обласної державної адміністрації;

38) готує пропозиції з питань реформування та зміни юридичного статусу закладів охорони здоров'я Чернівецької області;

39) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування галузі охорони здоров’я;

40) організовує фінансування закладів охорони здоров'я обласного підпорядкування;

41) сприяє розвитку медичної науки і техніки, впроваджує у практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров'я;

42) проводить у встановленому порядку державну акредитацію комунальних закладів охорони здоров'я Чернівецької області;

43) здійснює контроль за станом санітарно-епідеміологічної ситуації, організовує пропаганду наукових, медичних і гігієнічних знань серед населення;

44) бере участь у підготовці пропозицій з питань визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

45) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

46) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, що належать до сфери його управління;

47) прогнозує потребу закладів охорони здоров’я Чернівецької області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;

48) проводить роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів з медичного обслуговування осіб зі статусом ветеранів війни, біженців, депортованих осіб, які добровільно повертаються у регіони їх колишнього проживання;

49) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров'я, вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я в Чернівецькій області; виконує функції замовника постачання медичного обладнання, медикаментів, виробів медичного призначення, санітарного автотранспорту для лікувально- профілактичних закладів області;

50) здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я Чернівецької області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

51) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я Чернівецької області;

52) здійснює моніторинг громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення Чернівецької області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

53) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичцих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

54) здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі охорони здоров'я на території Чернівецької області;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

6) сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

7. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню нщіежних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, дає вказівки, обов’язкові для виконання закладами охорони здоров’я області усіх форм власності, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області;

12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністерства охорони здоров’я України  щодо  відзначення  працівників  закладів  охорони здоров’я на території Чернівецької області відомчими заохочувальними відзнаками, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

21) направляє на роботу лікарів та молодших медичних спеціалістів у межах області, у тому числі за переведенням;

22) затверджує рішення комісії про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії медичним та фармацевтичним працівникам;

23) затверджує кошториси, штатні розписи закладів охорони здоров'я, освіти та культури, що підпорядковані Департаменту, формує консолідовані фінансові та бюджетні звіти;

24) надає методологічну допомогу з фінансово-господарських питань закладам охорони здоров’я на території Чернівецької області;

25) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

26) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Директор Департаменту здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби у Департаменті.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством охорони здоров’я України.

12. Директор Департаменту може мати заступників.

Заступники директора Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою обласної державної адміністрації. У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту.

До складу колегії Департаменту можуть входити представники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою).

Склад колегії, Положення про колегію та рішення колегії затверджуються наказами Департаменту.

14. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі охорони здоров’я  та  вирішення  інших питань  в  Департаменті  можуть утворюватися наукові ради і комісії.

Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджуються наказами Департаменту.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

17. Департамент має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux