Положення про департамент фінансів

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент фінансів 

Чернівецької обласної державної адміністрації 


Департамент фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою Чернівецької обласної державної адміністрації, входить до її складу і у межах області забезпечує виконання покладених на нього завдань.

Департамент підпорядковується голові Чернівецької обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству фінансів України.

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та Регламентом Чернівецької обласної державної адміністрації, цим Положенням.

Департамент є юридичною особою публічного права.

Основними завданнями Департаменту є:

 • забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Чернівецької області;
 • складання прогнозу обласного бюджету та проекту обласного бюджету і подання їх на розгляд Чернівецької обласної державної адміністрації;
 • забезпечення контролю за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів;
 • організація розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану Чернівецької області, перспектив її подальшого розвитку;
 • здійснення контролю за дотриманням комунальними підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними коштів обласного бюджету в межах визначених повноважень;
 • здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих бюджетів Чернівецької області, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення з обласного бюджету заходів соціально-економічного розвитку Чернівецької області;
 4. бере участь у:
  • підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
  • погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
  • підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;
  • розробленні проектів розпоряджень голови Чернівецької обласної державної адміністрації;
 5. аналізує соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час складання проекту обласного бюджету;
 6. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 7. доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних пропозицій та орієнтовні граничні показники видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету на середньостроковий період, встановлює строки та порядок подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;;
 8. здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних пропозицій, на основі якого приймає рішення про включення бюджетних пропозицій до прогнозу обласного бюджету;
 9. складає прогноз обласного бюджету;
 10. проводить під час складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 11. приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд відповідно Чернівецькій обласній державній адміністрації;
 12. організовує роботу з підготовки проекту обласного бюджету, визначає за дорученням керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, районними держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву Чернівецької обласної державної адміністрації;
 13. бере участь у підготовці звітів голови Чернівецької обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернівецької обласної ради;
 14. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Чернівецької обласної державної адміністрації;
 15. перевіряє рішення сільських, селищних, міських, районних рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;
 16. складає і затверджує тимчасовий розпис обласного бюджету та розпис обласного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису обласного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність зазначеного розпису встановленим бюджетним призначенням;
 17. здійснює погодження проекту паспорта бюджетної програми та надсилає його головному розпоряднику для затвердження;
 18. проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом та державним, районними бюджетами, бюджетами місцевого самоврядування;
 19. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного бюджету;
 20. погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, апарату районних держадміністрацій;
 21. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до місцевого бюджету;
 22. організовує виконання обласного бюджету, забезпечує разом з органами, що контролюють справляння надходжень до бюджету, територіальними органами Казначейства, іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації надходження доходів до обласного бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
 23. зводить показники бюджетів місцевого самоврядування області, та подає їх у встановлені строки Мінфіну;
 24. забезпечує захист фінансових інтересів держави;
 25. готує і подає Чернівецькій обласній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до такого бюджету, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;
 26. проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету;
 27. за рішенням Чернівецької обласної ради розміщує тимчасово вільні кошти обласного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери, цінні папери, імітовані Чернівецькою обласною радою;
 28. здійснює розробку та проводить експертизу проєктів нормативно-правових актів, а саме:
  • рішень сесій Чернівецької обласної ради про обласний бюджет, внесення змін до обласного бюджету, звіту про виконання обласного бюджету, про затвердження регіональних та комплексних програм;
  • розпоряджень Чернівецької обласної державної адміністрації, які регулюють бюджетні правовідносини, передбачені Бюджетним кодексом України, інших проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до повноважень Департаменту;
 29. аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані територіальними органами Казначейства;
 30. інформує голову Чернівецької обласної державної адміністрації про стан виконання обласного бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд Чернівецької обласної ради річний та квартальний звіти про виконання обласного бюджету;
 31. розглядає звернення щодо виділення коштів резервного фонду державного бюджету та місцевого бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
 32. проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки Чернівецької області, в частині надходжень і витрат місцевих бюджетів, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
 33. організовує та проводить в Департаменті внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;
 34. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 35. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Чернівецької обласної ради;
 36. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 37. бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури обласної та районних держадміністрацій Чернівецької області, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання та здійснює контроль за витрачанням таких коштів;
 38. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу;
 39. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 40. приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:
  • зупинення операцій з бюджетними коштами;
  • призупинення бюджетних асигнувань;
  • зменшення бюджетних асигнувань;
  • повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;
  • безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
 41. здійснює управління місцевим боргом та гарантованим обласною радою боргом, зокрема:
  • бере участь у розробленні та опрацюванні проектів нормативно-правових актів з питань управління місцевим боргом та гарантованим обласною радою боргом;
  • здійснює управління ризиками, що можуть спричинити збільшення місцевого боргу;
  • прогнозує фінансування обласного бюджету;
  • веде оперативний облік місцевого та гарантованого обласною радою боргу;
  • за рішенням обласної ради здійснює правочини з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов’язань обласної ради;
  • здійснює заходи щодо підвищення привабливості інвестування в цінні папери, емітовані обласною радою, і комплексні заходи щодо поліпшення кредитного рейтингу;
  • здійснює контроль за виконанням умов здійснення місцевих запозичень, здійсненням витрат на обслуговування та погашення місцевого боргу відповідно до нормативно-правових актів, за якими виникають боргові зобов’язання обласної ради, та договірних умов.
 42. координує діяльність структурних підрозділів з питань фінансів районних держадміністрацій та структурних підрозділів з питань фінансів виконавчих органів сільських, селищних, міських рад і готує пропозиції щодо її вдосконалення;
 43. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 44. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 45. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, у частині складання, затвердження та виконання бюджетів;
 46. здійснює повноваження, делеговані обласною радою;
 47. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
 48. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
 49. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 50. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 51. забезпечує захист персональних даних;
 52. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;
 53. здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань має право:

 1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;
 2. залучати фахівців інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту;
 3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Чернівецької обласної державної адміністрації;
 4. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 5. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Чернівецької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чернівецької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством фінансів України.

10. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу, за погодженням з головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

11. Директор Департаменту:

 1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
 2. подає на затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації положення про Департамент;
 3. затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
 4. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Чернівецької обласної державної адміністрації;
 5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
 6. звітує перед головою Чернівецької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
 7. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 8. представляє інтереси Департаменту у відносинах з іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва держадміністрації;
 9. видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.
  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;
 10. подає на затвердження голови Чернівецької обласної державної адміністрації структуру Департаменту, проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 11. розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту;
 12. затверджує розпис доходів і видатків місцевого бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 13. призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;
 14. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
 15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
 16. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 17. здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Директор Департаменту здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті.

13. Начальник відділу – головний бухгалтер Департаменту підпорядковується та є підзвітним директору Департаменту з питань ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності.

14. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Мінфіну, можуть бути скасовані головою Чернівецької обласної державної адміністрації або Мінфіном.

15. У Департаменті для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора Департаменту – начальників управлінь, а також інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

Склад колегії затверджується наказом директора Департаменту.

Директор Департаменту вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проекти відповідних рішень.

16. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом.

17. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

18. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджуються в установленому законодавством порядку.

19. На час відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує посадова особа, на яку розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації покладено виконання обов’язків директора Департаменту.

20. Директор Департаменту за дорученням і на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації може здійснювати представництво інтересів Чернівецької обласної державної адміністрації у судових органах із спорів, які стосуються сфери повноважень та завдань Департаменту.

За дорученням директора Департаменту підлеглі працівники на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації можуть здійснювати аналогічні представницькі функції. У посадових інструкціях таких працівників зазначається про можливість такого представництва.

Працівники Департаменту можуть здійснювати представництво інтересів Департаменту в судових органах зі спорів, які спрямовані на реалізацію повноважень і завдань Департаменту, без додаткового уповноваження, з внесенням у посадові інструкції таких працівників інформації про можливість самопредставництва.

21. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, кодом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, своїм найменуванням, інші печатки і штампи, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux