Положення про сектор внутрішнього аудиту

Положення про сектор внутрішнього аудиту


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЕКТОР ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ АПАРАТУ

 Чернівецької обласної державної адміністрації

І. Загальні положення 

1. Сектор внутрішнього аудиту апарату Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - Сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату обласної державної адміністрації, що утворюється відповідно до розпорядження  обласної державної адміністрації.

2. Сектор з питань основної діяльності підпорядковується голові обласної державної адміністрації, з інших питань керівнику апарату обласної державної адміністрації і здійснює свої повноваження та функції під  їх безпосереднім керівництвом.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”, “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Бюджетним кодексом України, Порядком здійснення внутрішнього аудиту та утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 (із змінами) (далі – Порядок), Стандартами внутрішнього аудиту, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1219/19957 (із змінами) (далі – Стандарти), Кодексом етики працівників підрозділу внутрішнього ауди­ту, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року №1217, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за № 1195/19933 (із змінами) (далі - Кодекс етики), наказами міністер­ств, інших центральних органів виконавчої влади, Регламенту роботи Чернівецької обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням обласної державної адміністрації від   30 липня 2013 року №460-р (із змінами), Положенням про апарат обласної державної адміністрації, іншими розпорядженнями обласної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Сектор є організаційно та функціонально незалежним, що забезпечується через:

1) затвердження головою обласної державної адміністрації Положення про Сектор, в якому визначаються права  і обов’язки  Сектору, стратегічного та операційного планів діяльності з внутрішнього аудиту;

2) інформування голови обласної державної адміністрації про стан виконання стратегічного та операційного планів діяльності внутрішнього аудиту, інших завдань, наявність обме­жень в проведенні внутрішнього аудиту, ресурсах;

3) недопущення виконання працівниками Сектору повноважень, не пов’язаних із здійсненням функцій з внутрішнього аудиту та інших функцій, не визначе­них у цьому Положенні.

5. Положення про Сектор затверджується розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації.

6. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади   керівником апарату обласної державної адміністрації.

7. На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка має економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стаж роботи на керівних посадах на державній службі за фахом не менш як два роки.

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з підрозділами апарату обласної державної адміністрації та структурними підрозділами обласної державної адміністрації, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань проведення внутріш­нього аудиту.

9. Об’єктом внутрішнього аудиту є діяльність обласної державної адміністрації, її  структурних підрозділів, районних державних адміністрацій у повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються головою обласної державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів обласної державної адміністрації, головами районних державних адміністрацій для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, виконання завдань, планів і дотримання вимог щодо діяльності обласної державної адміністрації, її  структурних підрозділів, районних державних адміністрацій).

10. Голова обласної державної адміністрації забезпечує вжиття заходів щодо запобігання неправомірному втручанню третіх осіб у планування і проведення внутрішнього аудиту та підготовку звіту про його результати.

11. Сектор не є юридичною особою публічного права.

 

ІІ. Основні функції і завдання Сектору


1. Основним завданням Сектору є надання голові обласної державної адміністрації об’єктивних та незалежних висновків і рекомендацій щодо:

1) функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

         2) удосконалення системи управління;

3) запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів;

4)запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об’єктів аудиту.

2. Сектор відповідно до  покладених на нього завдань:

1) Організовує:

 • виконання Конституції і законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією.

2) Забезпечує у межах своїх повноважень:

 • захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 • здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Сектор;
 • дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • захист персональних даних;
 • реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3) Розробляє проекти розпоряджень обласної державної адміністрації та наказів апарату обласної державної адміністрації з питань внутрішнього аудиту.

4) Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації.

5) Розглядає, в межах повноважень, запити, звернення громадян та посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій з питань проведення внутрішнього аудиту.

6) Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад.

7)  Проводить оцінку визначених об’єктів внутрішнього аудиту щодо:

 • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, з урахуванням ризикових сфер в діяльності обласної державної адміністрації, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних і  операційних планах діяльності, бюджетних програмах;
 • ефективності планування бюджетних програм, результатів у ході їх виконання на підставі аналізу результативних показників бюджетних програм та іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів, звітах про виконання паспортів бюджетних програм;
 • якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
 • стану збереження активів та інформації;
 • стану управління державним майном;
 • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
 • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, районних державних адміністрацій та установ і організацій, що належать до сфери їх управління.

8) Взаємодіє з Міністерством фінансів України щодо  направлення копій зведених стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту та змін до них, складених на підставі визначених ризикових сфер діяльності обласної державної адміністрації, забезпечує своєчасне оприлюднення їх на веб-сайті обласної державної адміністрації. Направляє міністерству у встановлені строки зведений звіт про результати діяльність внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації.

9) Взаємодіє із структурними підрозділами облдержадміністрації, які здійснюють аудиторську діяльність в установах, що належать до сфери їх управління, здійснює координацію та контроль за їх діяльністю з цих питань.

10) Планує, організовує та проводить планові внутрішні аудити відповідно до Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту, а за рішенням голови обласної державної адміністрації позапланові внутрішні аудити, документує їх результати, складає аудиторські звіти, висновки та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів, здійснює кон­троль за станом їх реалізації.

11) Письмово повідомляє для прийняття відповідного рішення голову обласної державної адміністрації про необхідність інформування правоохоронних органів, у разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.

12) Подає голові обласної державної адміністрації аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

13) Звітує голові обласної державної адміністрації про результати діяльності Сектору відповідно до вимог Порядку та Стандартів.

14) Створює та забезпечує повноту і достовірність бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту та своєчасне її оновлення.

15) Здійснює моніторинг виконання суб’єктами аудиту рекомендацій, наданих по результатам аудиту.

16) У разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню працівниками Сектору їх обов’язків, втручання у їх діяльність посадових (службових) осіб обласної державної адміністрації або інших осіб, письмово інформує про це голову обласної державної адміністрації для дослідження обставин та здійснення заходів відповідно до законодавства.

17) У разі надходження звернень від  Міністерства фінансів України, після погодження з головою обласної державної адміністрації, подає інформацію про результати внутрішнього аудиту та інші відомості, що стосуються його проведення.

18) За погодженням голови обласної державної адміністрації готує інформацію для засобів масової інформації в межах повноважень Сектору.

19) Сектору забороняється визначати ризикові напрямки діяльності, функції та операції, приймати участь в розробці та впровадженні заходів (процедур) внутрішнього контролю в структурних підрозділах облдержадміністрації, безпосередньо впливати на їх розробку та впровадження.

20) Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

ІІІ. Основні права та обов’язки Сектору


 Сектор, відповідно до визначених основних завдань, має право:

1. Розробляти та подавати на затвердження голові облдержадміністрації внутрішні документи з питань внутрішнього аудиту.

2. Застосовувати при плануванні проведення внутрішнього аудиту систему управління ризиками, що застосовується  в установі (організації), а у разі її  відсутності – власне судження про ризики в його діяльності після  консультацій, проведених з керівництвом та посадовими особами, які безпосередньо відповідають за функції, процеси, що охоплюються внутрішнім аудитом.

3. Проводити за рішенням голови обласної державної адміністрації позапланові внутрішні аудити на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, передбаченими Стандартами.

4. Проводити повторні внутрішні аудити (планові, позапланові) за рішенням голови обласної державної адміністрації у разі, якщо на дії працівників Сектору надіслано скаргу та за результатами розгляду якої встановлено факт невідповідності офіційної документації, складеної за результатами внутрішньо­го аудиту, дійсному стану справ та/або порушення працівником Сектору діючого за­конодавства, в тому числі Стандартів, що вплинуло на об’єктивність висновків. Повторні внутрішні аудити проводяться працівниками Підрозділу, які не брали участі у попередніх внутрішніх аудитах, з тих саме питань.

5. Розробляти проекти стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту, отримувати такі плани від структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють аудиторську діяльність в установах, що належать до їх сфери управління, консолідувати їх  та подавати  зведені плани діяльності на затвердження голові обласної державної адміністрації.

6. Одержувати в установленому законодавством порядку від підрозділів апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали з питань внутрішнього аудиту.

7. Розробляти запити на одержання від підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації вичерпної інформації, документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань.

8. У межах компетенції Сектору надавати службову інформацію та документи іншим структурним підрозділам, а за рішенням голови обласної державної адміністрації іншим державним органам, органам місцевого самовря­дування, у тому числі правоохоронним органам, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства.

9. Ініціювати перед головою обласної державної адміністрації залучення експертів для проведення внутрішніх аудитів, виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками). 

10. Використовувати всю інформацію загального користування, а в окремих випадках і службового користування, яка є в розпорядженні обласної державної адміністрації, що необхідна для виконання завдань, покладених на Сектор, а також інформаційні бази, засоби зв’язку і комунікації, інші технічні та інформаційні засоби.

11. Отримувати повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних, які стосуються проведення внутрішніх аудитів, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому зако­нодавством порядку.

12. Проводити анкетування, опитування та інтерв’ювання працівників апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій за їх згодою, формувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту.

13 Вносити, в установленому порядку, пропозиції щодо вдосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань здійснення внутрішнього аудиту та розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Сектору, а також представник Сектору може входити до складу колегії обласної державної адміністрації.

14. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

15. За дорученням голови обласної державної адміністрації представляти інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами, державними органами, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями.

16. Визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, необхідні для виконання кожного аудиторського завдання.

 

Обов’язки Сектору:

 1. Постійно удосконалювати працівниками знання, підвищувати свою кваліфікацію, у тому числі шляхом самоосвіти.

 2. Складати та вести базу даних, яка містить дані щодо об'єктів внутрішнього аудиту.  Отримувати інформацію щодо бази даних підрозділів внутрішнього аудиту, утворених в структурних підрозділах облдержадміністрації.

3. Формувати стратегічні та операційні плани діяльності з внутрішнього аудиту на підставі оцінки ризиків у діяльності облдержадміністрації, а також з урахуванням            коефіцієнту завантаженості працівників сектору, резерву
робочого часу на проведення позапланових внутрішніх аудитів, який розраховується залежно від специфіки діяльності установи, але не більше 25 відсотків робочого часу, призначеного на проведення внутрішніх аудитів.

4. Затверджувати стратегічні та операційні (зведені) плани діяльності із
внутрішнього аудиту у терміни, визначені Кабінету Міністрів України та Міністерством фінансів України. У разі необхідності вносити зміни до  них  в порядку його затвердження.

5. Оприлюднювати затверджені зведені плани діяльності із внутрішнього аудиту (зміни до них) на офіційному веб-сайті, а їх копії направляти до Міністерства фінансів України.

6. Запроваджувати єдині регламенти планування та здійснення внутрішнього аудиту для підрозділів внутрішнього аудиту, що діють у системі облдержадміністрації.

7. Проводити планові та позапланові внутрішні аудити на об'єктах внутрішнього аудиту за напрямами, визначеними Стандартами.

8. Здійснювати моніторинг результатів впровадження аудиторських рекомендацій, а також заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків, установлених за результатами оцінки  внутрішнього аудиту.

9. Звітувати про результати діяльності внутрішнього аудиту обласної адміністрації   Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України  у встановлені ними терміни за встановленою формою.  

10. Письмово інформувати голову обласної державної адміністрації для прийняття відповідного рішення  щодо інформування правоохоронних органів, у  разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі, які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту.

11. Письмово інформувати голову обласної державної адміністрації та Міністерство фінансів України про виникнення обставин, які перешкоджають  виконанню працівниками Сектору їх обов'язків, втручання у діяльність  Сектору посадових або інших осіб, для здійснення  заходів відповідно до законодавства.

12.  Отримувати від структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють аудиторську діяльність в установах, що належать до сфери їх управління стратегічні і оперативні плани, інформацію, звітність  з питань  діяльності внутрішнього аудиту, консолідувати їх та  здійснювати координацію  і контроль за їх діяльністю з цих питань.

IV.    Керівництво Сектором 

1. Завідувач Сектору в межах повноважень здійснює організацій­но-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції із забезпечення виконання основних завдань та функцій, покладених на Сектор, зокрема:

1) здійснює керівництво діяльністю Сектору, планує та організовує його роботу;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Сектор;

3) надає пропозиції щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності його працівників;

4)  складає посадові інструкції працівників Сектору, розподіляє обов’яз­ки та відповідальність між ними, а також здійснює контроль за виконанням ними службових обов’язків;

5) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

6) планує роботу Сектору, вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;

7) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;

8) подає на розгляд та затвердження голові обласної державної адміністрації зведений стратегічний та операційний плани діяльності з вну­трішнього аудиту та зміни до  них;

9) у разі обмеження у ресурсах (трудових, матері­альних) письмово інформує про це голову обласної державної адміністрації із зазначенням наслідків таких обмежень та поданням відповідних пропо­зицій щодо вирішення зазначеного питання;

10) забезпечує проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів, у тому числі безпосередньо їх очолює;

11)    забезпечує створення бази даних щодо об’єктів вну­трішнього аудиту та повноту, достовірність  і своєчасне її оновлення;

12) подає голові обласної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам, які безпосередньо відповідають за функції, процеси та операції, що охоплювались внутрішнім аудитом, аудиторські звіти та рекомендації за результатами проведених внутрішніх аудитів;

13) письмово повідомляє голову обласної державної адміністрації про недотримання апаратом обласної державної адміністрації, структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, підпорядкованими підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства при проведенні внутрішніх аудитів;

14) забезпечує підготовку та своєчасне подання зведених звітів про результати діяльності Сектору відповідно до Порядку, Стандартів та внутрішніх документів з питань проведення внутрішнього аудиту;

15) організовує моніторинг стану виконання рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів та   повідомляє голову обласної державної адміністрації про результати впровадження аудиторських рекомендацій  в ході звітування;

16) письмово повідомляє голову обласної державної адміністрації для прийняття відповідного рішення  щодо інформування правоохоронних органів, у разі виявлення під час проведення внутрішнього аудиту фактів нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем, порушень фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі які призвели до втрат чи збитків та/або які мають ознаки злочину, або передачі їм матеріалів внутрішнього аудиту;

17) здійснює внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту шляхом аналізу діяльності з внутрішнього аудиту та інформує голову обласної державної адміністрації про її ре­зультати;

18) письмово інформує голову обласної державної адміністрації про виникнення обставин, які перешкоджають проведенню керівником або працівниками Сектору їх обов’язків, втручання у їх діяльність посадових (службових) або інших осіб, для до­слідження таких обставин та здійснення заходів відповідно до законо­давства;

19) у разі звільнення передає справи внутрішнього аудиту за актом іншій посадовій особі Сектору або комісії, призначеній головою обласної державної адміністрації;

20) визначає необхідні обсяги часу на проведення  внутрішніх аудитів та коефіцієнт завантаженості працівників Сектору для їх проведення;

21) організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників Сектору  шля­хом вивчення відповідних норматив­но-правових актів у сфері бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю, між­народного досвіду в цій сфері, а також участі у навчаннях, семінарах, що організовуються облдержадміністрацією та Міністерством фінансів України;

22) організовує, забезпечує та контролює виконання працівниками Сектору законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, розпоряджень обласної державної адміністрації, а також дотримання вимог Стандартів, Кодексу етики внутрішнього аудитора та наказів апарату обласної державної адміністрації;

23) принципово реагує на факти неналежної поведінки підлеглих працівників, у тому числі за повідомленнями посадових осіб обласної державної адміністрації, державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ та організацій, на яких проводяться внутріш­ні аудити;

24) запобігає виникненню конфлікту інтересів у діяльності підлеглих працівни­ків, а у разі виникнення – сприяє його оперативному розв’язанню.

2. У разі утворення у структурних підрозділах Чернівецької обласної державної адміністрації інших підпорядкованих підрозділів внутрішнього аудиту (введення відповідної посади, на яку покладаються повноваження щодо проведення внутрішнього аудиту), керівник Сектору:

1) координує діяльність таких підрозділів та надає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо забезпечення ними належної якості проведення внутрішнього аудиту;

2) надає консультації і роз’яснення з питань організації та проведення внутрішнього аудиту;

3) здійснює   консолідацію стратегічних і операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту (та змін до них) та подання їх на затвердження голові обласної державної адміністрації;

4) забезпечує здійснення аналізу звітності про результати діяльності таких підрозділів та їх консолідацію;

5) забезпечує формування бази даних об’єктів внутрішнього аудиту відповідно до Стандартів.

3. Завідувач Сектору має право:

1) на повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних, які стосуються проведення внутрішніх аудитів, включаючи інфор­мацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодав­ством порядку;

2) проводити анкетування, опитування та інтерв’ювання працівників апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій за їх згодою, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту;

3) ініціювати перед головою обласної державної адміністрації питання щодо залучення до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань відповідних спеціалістів структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) та експертів (за згодою) для прове­дення внутрішніх аудитів;

4) визначати цілі, обсяг дослідження та часу, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання;      

5) проводити та очолювати планові внутрішні аудити, а за рішенням голови обласної державної адміністрації - позапланові внутрішні аудити;

6) вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Сектору;

7) забезпечувати підготовку запитів на одержання від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, документів та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Сектор завдань та одержувати в установленому законодавством порядку від них інфор­мацію, документи і матеріали з питань проведення внутрішнього аудиту;

8) у межах компетенції Сектору надавати службову інформацію та документи струк­турним підрозділам обласної державної адміністрації, а за дорученням голови обласної державної адміністрації - іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, підприємствам, установам та організаціям відповідно до законодавства;

9) за дорученням голови обласної державної адміністрації представляти інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприєм­ствами, установами та організаціями.

VІ. Інші положення

1. Завідувач Сектору несе персональну відповідальність за виконання функцій та завдань Сектору, передбачених цим Положенням та посадовою інструкцією, яку затверджує керівник апарату обласної державної адміністрації.

2. У разі відсутності завідувача Сектору його обов’язки виконує та несе відповідальність за виконання покладених на Сектор завдань головний          спеціа­ліст цього Сектору.

3. Відповідальність головного спеціаліста Сектору визначається його посадовою ін­струкцією.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux