Положення про управління культури

ПОЛОЖЕННЯ

про управління культури

Чернівецької обласної державної адміністрації

 

 1. Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (далі − управління) є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації, що утворюється головою обласної державної адміністрації.

2. Управління підпорядковане голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству культури, молоді та спорту України в межах, передбачених чинним законодавством.

3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, молоді та спорту України, розпорядженнями облдержадміністрації, актами Чернівецької обласної ради, прийнятими у межах їх компетенції, та цим Положенням.

4. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на території області;

2) забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

3) сприяння доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

4) сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

5) сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

6) сприяння збереженню культурної спадщини;

7) гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

8) забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

9) захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

5. Управління відповідно до визначених повноважень та покладених завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії у  межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

3) надає адміністративні послуги;

4) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

6) вносить пропозиції щодо формування проекту обласного бюджету на відповідний бюджетний період;

7) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації, у визначених законом випадках − проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

9) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

10) забезпечує:

 • доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
 • доступ населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;
 • захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
 • виготовлення, складання і передачу Міністерству культури, молоді та спорту України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
 • в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
 • реєстрацію дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;
 • у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
 • здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;
 • інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • контроль органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 • здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
 • у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • захист персональних даних;
 • контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
 • контроль за  дотриманням законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування;
 • контроль за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;
 • контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду;
 • ведення обліку музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;
 • збір та обробку статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
 • аналіз потреби, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
 • вивчення та аналіз на території області релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі, тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробку поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;
 • попередній   розгляд   поданих   на   реєстрацію   статутів   (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них, перевіряє їх на відповідність законодавству;
 • проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;
 • у межах своєї компетенції  проведення заходів з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, координацію діяльності, пов’язаної з виконанням вимог її положень;
 • ведення обліку (реєстр) релігійних організацій, що діють у регіоні, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;
 • проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними та правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави;
 • зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;
 • подання інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

11) погоджує:

 • програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані управлінню Міністерством культури, молоді та спорту України відповідно до закону;
 • проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
 • розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;
 • відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

12) видає:

 • розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених  або  погоджених  з  відповідним  органом  охорони  культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини”, дозволів або з відхиленням від них;
 • дозволи на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;
 • дозволи на відновлення земляних робіт;

13) бере участь у:

 • підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
 • погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 • розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 • вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень,
 • розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм, порядків використання бюджетних коштів за відповідними регіональними, комплексними програмами;
 • розробці та виконанні державних і регіональних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин;
 • реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;
 • організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

14) створює умови для:

 • розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
 • розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
 • задоволення національно-культурних потреб корінних народів і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті;
 • розвитку  національно-культурних  об’єднань  та  інших  громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;
 • задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції управління;
 • централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;
 • збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;
 • фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
 • налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;
 • проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;
 • функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

15)      сприяє:

 • формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
 • задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;
 • діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;
 • участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних форумах, налагодження їх зв’язків із зарубіжними релігійними організаціями;
 • будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;
 • захисту прав споживачів національного культурного продукту;

16) формує та подає у встановленому порядку Міністерству культури, молоді та спорту України пропозиції щодо:

 • державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема, стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначених сферах;
 • надання творчим колективам статусу академічного;
 • визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
 • відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, національних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
 • занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
 • занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

17)      інформує Міністерство культури, молоді та спорту України про:

 • музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
 • пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;

18) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України незалежно від форм власності;

19) виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

20) визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;

21) встановлює режими використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

22) запобігає проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в області;

23) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;

24) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини;

25) призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів, або проведення будь-яких робіт;

26) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»;

27) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

28) здійснює інші повноваження, що випливають з покладених на управління завдань.

6. Управління має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції управління;
 • вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;
 • користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 • скликати в установленому порядку засідання та наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень;

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування,  а також підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за попереднім погодженням з Міністерством культури, молоді та спорту України в установленому законодавством порядку.

9. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

10.  Начальник управління:

 • здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
 • подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про управління;
 • затверджує положення про структурні підрозділи управління;
 • призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління,
 • присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
 • затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
 • здійснює добір кадрів;
 • оголошує конкурс на посаду керівника державного чи комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень керівника державного чи комунального закладу культури відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень;
 • призначає на посаду керівника державного чи комунального закладу культури шляхом укладення з ним контракту строком на пʼять років за результатами конкурсу;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
 • планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
 • вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
 • звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
 • вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
 • може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 • представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями − за дорученням керівництва облдержадміністрації;
 • видає у межах своїх повноважень накази нормативно-правового характеру, організовує контроль за їх виконанням;
 • подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
 • забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

11.   Начальник управління здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні.

12. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством культури, молоді та спорту України.

13. В управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватись колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи.

Персональний склад колегії затверджується начальника управління культури облдержадміністрації.

Рішення колегії затверджуються наказами начальника управління.

14. Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України. 

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

17. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України зі своїм найменуванням, власні бланки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux