Положення про управління екології та природних ресурсів

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Чернівецької обласної державної адміністрації

 

1. Управління екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), утворюється головою облдержадміністрації.

Управління підпорядковане голові облдержадміністрації, підзвітне і підконтрольне Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди).

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, прийнятими в межах їх компетенції, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації на території області державної політики в галузі охорони навколишнього природного середовища;

2) раціональне використання, відтворення та охорона  природних ресурсів (земля, надра (місцевого значення), поверхневі та підземні води, атмосферне повітря, ліси, тваринний та рослинний світ), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами);

3) здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України на території області, формування екологічної мережі;

4) інформування населення про стан навколишнього природного середовища на території області та вжиті заходи щодо його поліпшення.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень обласної державної адміністрації, рішень обласної ради та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах області;

3) здійснює у межах своїх повноважень комплексне управління та регулювання, координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

4) забезпечує розвиток заповідної справи, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі, ведення Червоної книги України та Зеленої книги України, здійснює державне управління з питань організації, охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України;

5) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та громадськими організаціями у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

6) бере участь у реалізації затверджених у встановленому законом порядку програм з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

7) приймає участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

8) здійснює у межах своїх повноважень стратегічну екологічну оцінку для забезпечення охорони довкілля шляхом інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування відповідно до чинного законодавства;

9) здійснює аналіз дотримання підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

10) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації, у визначених законом випадках, – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів Чернівецької області в межах своїх повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації в частині питань, що належать до компетенції управління;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) приймає участь у роботі консультативно-дорадчих органів, робочих груп та комісій, створених відповідно до законодавства при облдержадміністрації та інших органів;

17) постійно інформує населення про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, та проводить заходи, щодо його поліпшення, сприяє екологічній освіті, діяльності об`єднань громад тощо;

18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування в межах компетенції управління;

19) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

20) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

21) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої  є управління;

22) забезпечує ведення діловодства та контролю за виконанням документів відповідно до вимог національних стандартів, Типової інструкції з діловодства;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів та веде їх реєстр;

24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) забезпечує захист персональних даних;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників;

28) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

29) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

30) подає запити та пропозиції до Мінприроди щодо фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

31) приймає участь у формуванні та використанні обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів та проводить їх аналіз;

32) організовує в установленому порядку ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

33) забезпечує здійснення превентивних заходів щодо запобігання і протидії корупції в межах своїх повноважень, зокрема шляхом впровадження механізмів електронного урядування та електронної демократії;

34) взаємодіє з Мінприроди України;

35) готує щорічно Регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища у Чернівецькій області;

36) здійснює заходи щодо сприяння екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об`єднань громадян, рухів, тощо;

37) модернізує надання адміністративних послуг в електронному вигляді у рамках впровадження електронного урядування та їх інтеграцію до Єдиного державного порталу адміністративних послуг,  надає адміністративні послуги  в межах наданих повноважень;

38) бере участь у роботі Центрів надання адміністративних послуг міст та районів області, об’єднаних територіальних громад, згідно чинного законодавства;

39) організовує і здійснює державне регулювання за використанням і відтворенням тваринного світу;

40) регулює встановлення місць, де забороняється купання, плавання на човнах, забір води для питних або побутових потреб, водопою тварин, а також інших умов, що обмежують загальне водокористування на водних об’єктах;

41) розглядає та затверджує за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій ліміти використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення);

42) забезпечує обмеження загального використання природних ресурсів у разі їх виснаження, різкого зменшення популяції та ценотичної різноманітності, тощо;

43) забезпечує інформування громадян про стан довкілля, існуючі екологічні ризики для безпечної життєдіяльності, зокрема в електронному вигляді із застосуванням телекомунікаційних технологій та глобальних інформаційних мереж у рамках впровадження механізмів електронного урядування та електронної демократії;

44) забезпечує міжнародне співробітництво у межах своїх повноважень, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду з питань, що стосуються довкілля.

5. Управління здійснює передбачені законодавством повноваження:

1) у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Чернівецької області:

 • реалізує повноваження у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;
 • здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання облдержадміністрації;
 • готує та подає в установленому порядку Екологічні паспорти на території Чернівецької області;
 • бере участь у розробці, реалізації та контролі за виконанням регіональних та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища і внесення змін до них;
 • забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України щодо охорони навколишнього природного середовища на відповідній території;
 • бере участь у підготовці пропозицій до проектів стратегій, програм соціально-економічного розвитку Чернівецької області та відповідних регіональних цільових програм з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
 • бере участь у організації та координації державного моніторингу стану навколишнього природного середовища на регіональному рівні;
 • здійснює повноваження у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства про стратегічну екологічну оцінку.

2) у сфері раціонального використання, відтворення і збереження об’єктів тваринного і рослинного світу, біо- та ландшафтного різноманіття:

 • здійснює погодження щодо строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норми добування мисливських тварин;
 • розглядає пропозиції користувачів мисливських угідь щодо лімітів полювання на парнокопитних тварин, куницю лісову, бобра, ондатру, бабака, білку, віднесених до державного мисливського фонду;
 • організовує розгляд клопотання (заявки) на добування (збирання) видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;
 • погоджує надання відстрочення у встановленому законодавством порядку на заготівлю та/або вивезення деревини;
 • погоджує проект ліміту заготівлі лікарської сировини дикорослих видів рослин.

3) у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду:

 • забезпечує реалізацію повноважень у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;
 • відповідно до законодавства видає дозволи на використання природних ресурсів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення на підставі лімітів, затверджених Мінприроди;
 • складає переліки територій та об’єктів екологічної мережі;
 • забезпечує розроблення та виконання регіональних і місцевих схем та програм розвитку екомережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень;
 • готує пропозиції щодо надання відповідно до закону фінансової та іншої підтримки власникам і користувачам земельних ділянок, що знаходяться в межах територій та об’єктів екомережі;
 • розглядає клопотання щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, організовує їх погодження з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій рекомендованих для заповідання, забезпечує розроблення проектів створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • вносить пропозиції облдержадміністрації щодо організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • забезпечує ведення державних кадастрів тваринного та рослинного світу, територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідно до законодавства;
 • погоджує плани проведення санітарно-оздоровчих заходів на території природно-заповідного фонду;

4) у сфері охорони та раціонального використання земельних ресурсів:

 • розглядає землевпорядну та містобудівну документацію щодо відповідності вимогам діючого природоохоронного законодавства;
 • погоджує проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій чи об’єктів природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення;
 • здійснює погодження проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережно захисних смуг.

5) у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів:

 • забезпечує реалізацію повноважень у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів відповідно до законодавства.
 • погоджує проекти водоохоронних зон;
 • встановлює межі зон санітарної охорони водних об’єктів;
 • встановлює умови скидання дренажних вод у водні об’єкти;
 • погоджує ліміти споживання питної води для промислових потреб з комунальних відомчих господарсько-питних водопроводів, що встановлюються місцевими радами;
 • погоджує індивідуальні регламенти скидання промислових забруднених стічних, шахтних, кар’єрних, рудникових вод з накопичувачів у поверхневі водні об’єкти;
 • здійснює погодження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води;
 • погоджує нормативи питного водопостачання у конкретному населеному пункті відповідно до законодавства;
 • здійснює погодження створення на річках та у басейнах штучних водойм та водо підпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод, що допускається лише з дозволу місцевих рад;
 • погоджує в установленому порядку проекти проведення руслорегулюючих робіт;

6) у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, металобрухтом:

 • забезпечує реалізацію повноважень у сфері поводження з відходами відповідно до законодавства;
 • приймає участь у роботі комісії по складанню акта обстеження приймальних пунктів для отримання ліцензії на право здійснення операцій з металобрухтом;
 • складає і веде реєстри об’єктів утворення відходів (ОУВ), об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ), місць видалення відходів (МВВ), збирає та зберігає електронні копії реєстрових карт ОУВ, ООУВ, паспортів МВВ;
 • погоджує в установленому порядку технічні паспорти відходів, утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів;
 • видає дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами терміном на три роки та здійснює реєстрацію декларацій про відходи суб’єктів господарювання за допомогою електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами;
 • здійснює моніторинг місць, утворення, зберігання і видалення відходів (складова єдиної системи державного моніторингу);

7) у сфері охорони атмосферного повітря:

 • забезпечує реалізацію повноважень у сфері охорони атмосферного повітря відповідно до законодавства;
 • видає дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, об’єкти яких за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відносяться до об’єктів ІІ та ІІІ груп;
 • визначає тривалість кожного етапу (заходу) та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин (у разі перевищення нормативів екологічної безпеки) на кожному етапі;
 • здійснює реєстрацію звіту про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин підприємства;
 • здійснює видачу величин фонових концентрацій розрахунковим методом;

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, науковців, фахівців інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи облдержадміністрації у галузі охорони навколишнього природного середовища;

4) користуватись у встановленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) брати участь у міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів в межах своєї компетенції;

7) вести редакційно-видавничу діяльність з питань охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення й охорони природних ресурсів;

8) виступати замовником науково-дослідницьких робіт у сферах, що належать до його компетенції.

7. Управління у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій, щодо розроблення та шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної екологічної політики, впровадження принципів Орхуської конвенції та інших питань в управлінні можуть утворюватися координаційні та наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні органи, члени яких виконують свої функції на громадських засадах. Склад таких органів та положення про них затверджується згідно з чинним законодавством.

9. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення напрямів його діяльності, утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників, а також інших працівників управління.

До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, науково-дослідних установ, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Склад колегії затверджується наказом управління. Рішення колегії реалізуються шляхом видання наказів начальником управління.

10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінприроди України в установленому законодавством порядку.

11. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про управління;

3) затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

5) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на  управління завдань та затверджених планів роботи;

6) може входити до складу колегії облдержадміністрації;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області;

11) подає на затвердження голови облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису управління;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

14) здійснює повноваження керівника державної служби в управлінні;

15) здійснює добір кадрів відповідно до вимог Закону України «Про державну службу»;

16) забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

17) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В" в управлінні, звільняє з таких посад відповідно до законодавства України, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) присвоює ранги державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

19) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

20) забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни в управлінні;

21) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

22) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

23) створює належні умови для роботи працівників та матеріально-технічне забезпечення;

24) здійснює інші повноваження відповідно до законів України;

25) начальник управління може мати двох заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником управління за погодженням голови облдержадміністрації, відповідно до законодавства про державну службу. У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує один із заступників начальника управління, згідно наказу начальника управління, а в разі відсутності останніх, виконання обов’язків покладаються наказом на іншу особу в установленому порядку;

26) накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Мінприроди чи в судовому порядку.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Структуру, штатний розпис та кошторис управління затверджує голова облдержадміністрації за пропозиціями начальника управління в установленому порядку.

14. Управління є юридичною особою публічного права, не є прибутковою організацією, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банках і печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

15. Рішення про утворення, ліквідацію, реорганізацію управління, затвердження складу ліквідаційної комісії приймаються головою обласної державної адміністрації.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux