Положення про управління цивільного захисту населення


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Чернівецької обласної державної адміністрації 

1. Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - Управління) утворюється головою обласної державної адміністрації і є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Управління підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Управління є правонаступником в частині прав та обов'язків відповідно до актів прийому-передачі майна та справ - майнових та інших прав Департаменту охорони здоров'я та цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, а також майна управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Кодексом цивільного захисту України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням про Управління.

4. Основними завданнями Управління є:

 • участь у реалізації на території Чернівецької області державної політики у сфері цивільного захисту;
 • організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • керівництво територіальною підсистемою єдиної державної системи цивільного захисту;
 • розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

5. До повноважень Управління у сфері цивільного захисту належать:

1) розроблення заходів цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території області і реагування на них;

2) організація та забезпечення роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, обласної евакуаційної комісії;

3) організація та забезпечення роботи спеціальних комісій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій;

4) здійснення в межах своїх повноважень перевірки готовності дій за призначенням ланок територіальної підсистеми Чернівецької області єдиної державної системи цивільного захисту, а також створених спеціалізованих служб цивільного захисту відповідно до вимог Кодекс цивільного захисту України;

5) здійснення у межах своїх повноважень збору, накопичення, обробки, аналізу і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки в області;

6) оповіщення керівного складу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів управління цивільного захисту, спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ і організацій області, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

7) підтримання у постійній готовності до застосування регіональної системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування;

8) організація визначених законодавством заходів інженерного радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

9) організація і координація заходів щодо евакуації населення і майна у безпечні райони із зон надзвичайних ситуацій;

10) розробка планів цивільного захисту і заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій регіонального рівня та ліквідації наслідків;

11) організація створення, накопичення, збереження та розподілу матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення;

12) облік і контроль за утриманням захисних споруд, участь у роботі обласної комісії з їх технічної інвентаризації, організація роботи з планування укриття, населення у захисних спорудах;

13) визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту;

14) прийняття рішення про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

15) організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки для формувань цивільного захисту;

16) організація роботи розрахунково-аналітичних груп з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій;

17) розроблення та забезпечення реалізації регіональних програм у сфері цивільного захисту;

18) планування навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання і підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

19) забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці та здійснення контролю за її збереженням;

20) подання голові обласної державної адміністрації пропозицій щодо:

 • включення до проекту обласного бюджету витрат на заходи цивільного захисту області;
 • віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також суб'єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
 • оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;
 • розподілу коштів резервного фонду регіонального бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

21) участь у межах своїх повноважень у:

 • роботі обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, обласної евакуаційної комісії, спеціальних комісій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;
 • перевірці готовності органів управління та сил цивільного захисту До виконання покладених на них завдань;

22) здійснення антитерористичних заходів;

розроблення проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проектів нормативно-правових актів з питань цивільного захисту населення;

участь у розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

внесення пропозицій щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації;

забезпечення здійснення заходів у межах своїх повноважень щодо запобігання і протидії корупції;

підготовка (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

забезпечення готовності пунктів управління обласної державної адміністрації;

розгляд у межах своїх повноважень в установленому законодавством порядку звернень громадян;

опрацювання у межах своїх повноважень запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої він є;

забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

організація роботи з укомплектуванням, зберіганням, обліку та використанням архівних документів;

забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 • забезпечення захисту персональних даних;
 • здійснення інших передбачених законом повноважень.

6. Управління для здійснення визначених повноважень та виконання покладених на нього завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) заслуховувати інформацію посадових осіб структурних підрозділів з питань цивільного захисту населення районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку давати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень вимог цивільного захисту;

3) залучати до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх ліквідацією, виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері цивільного захисту;

5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції;

7) брати участь у розгляді районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування питань, пов'язаних з діяльністю органів управління і сил цивільного захисту;

8) надавати методичну допомогу іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, їх посадовим особам щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків таких ситуацій;

9) здійснювати інші повноваження у сфері цивільного захисту передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими законодавчими актами.

7. Управління з метою належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів в установленому законодавством порядку, у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду, звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

9. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації, постійних комісій обласної державної адміністрації, штабів та спеціальних комісій з питань ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Управління;

14) здійснює добір кадрів Управління;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

17) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

18) Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

10. Здійснює повноваження керівника державної служби в Управлінні визначенні Законом України «Про державну службу».

11. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

12. Начальник Управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Управління відповідно до Закону України «Про державну службу» за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління.

15. Упрвління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернівецькій області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки. Повна назва «Управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації», скорочена назва «Управління ЦЗН Чернівецької ОДА».

16. На період відсутності начальника Управління обов’язки віднесені до його компетенції, покладаються на особу, визначену розпорядженням обласної державної адміністрації.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux