Положення про управління агропромислового ровитку

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

Чернівецької  обласної  державної  адміністрації

(далі - Положення)

1. Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (далі – Управління) є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації, що підпорядкований голові обласної державної адміністрації,  а також  підзвітний  та  підконтрольний  Міністерству розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства  України.

Управління є  правонаступником Департаменту агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації відповідно до пункту 1  розпорядження обласної державної адміністрації від 12 серпня 2020 р. №756-р «Про оптимізацію структури  обласної державної  адміністрації».

2. Управління  у своїй діяльності  керується  Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України,  актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами  Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України,  іншими   нормативно-правовими актами, розпорядженнями обласної  державної  адміністрації, а також  цим Положенням.

3. Основними завданнями  та функціями  Управління є:

1) забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

2)  участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій  Чернівецької  області;

3) участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

4)  організація роботи з питань землеробства, насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки, ветеринарної медицини, рибного, водного господарства, безпеки харчових продуктів, у співпраці з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

4. Управління відповідно до визначених повноважень у галузі агропромислового  комплексу  виконує  такі  завдання:

1) організовує  виконання Конституції і законів України, актів Президента  України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України, інших центральних органів виконавчої влади;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає  адміністративні  послуги;

4) надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку галузей агропромислового комплексу Чернівецької області  та вживає заходів до усунення недоліків;

6) готує та бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку області, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

7) інформує суб’єкти господарювання агропромислового комплексу про діючі бюджетні програми підтримки сільгосптоваровиробників, порядки використання коштів;

8) розробляє проєкти розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації  повноважень  у галузі агропромислового розвитку,  подає  пропозиції до проєктів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської  продукції та продовольства;

9) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади  та  бере участь у розробленні проєктів розпоряджень обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

11) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

15) постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;

16) надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм чинним законодавством повноважень органів виконавчої влади;

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

18)  забезпечує  в  межах своїх повноважень, реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, захисту персональних даних, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

20)  надає Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України  пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

21)  надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

22)  сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

23) розробляє і надає пропозиції обласній державній адміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також погоджує обсяги обстеження агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

24)  сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

25)  сприяє, у межах своїх повноважень, розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

26) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

27) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, надає обласній державній адміністрації пропозиції до проєкту місцевого бюджету щодо  їх  фінансування;

28) забезпечує організацію та фінансування виставково-ярмаркової діяльності, розробку тематичних та тематико-експозиційних планів, створення експозицій   та розміщення  експонатів на виставкових  заходах з метою рекламування та показу досягнень вітчизняних  товаровиробників, надання практичної допомоги  підприємствам  і організаціям  агропромислового  комплексу, незалежно  від форм власності, в пропаганді та показі  досягнень галузей агропромислового виробництва;

29) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні;

30) здійснює моніторинг забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва  та надає  відповідні пропозиції із зазначеного питання;

31) сприяє залученню вітчизняних та іноземних інвестицій з метою розвитку агропромислового комплексу області;

32) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

33) забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях агропромислового виробництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

34)  організовує заходи щодо проведення професійних свят у галузі;

35) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

36) координує діяльність та створює сприятливі умови для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних з виробництвом продукції рослинного та тваринного походження;

37) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку галузі;

38) співпрацює з структурними підрозділами районних державних адміністрацій та органами місцевого самоврядування з питань розвитку агропромислового комплексу області;

39) забезпечує захист персональних даних;

40) розглядає документальні матеріали і вносить пропозиції з метою вирішення питань із забезпечення реалізації визначених чинним законодавством повноважень обласної державної адміністрації щодо розпорядження землями державної власності та регулювання земельних відносин;

41) здійснює інші передбачені чинним  законодавством повноваження та виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. У межах своєї компетенції Управління бере участь:

1)  у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

2) у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва  Чернівецької області;

3)  у реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві;

4) у забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

5) у комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

6) у розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

7) у формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

8) в організації продовольчого ринку;

9) у розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку  Чернівецької області;

10) у розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів продукції;

11) у розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

12) у реалізації державної регуляторної політики;

13) в організації проведення виставок, конкурсів, ярмарків тощо;

14) в організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

15) у виконанні програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

16) у підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання.

6. Управління  для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів  обласної  державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій  агропромислового комплексу та інших установ (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення роботи агропромислового  комплексу  Чернівецької  області;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його  компетенції.

7. Управління  в  установленому  законодавством порядку  та  у межах  повноважень   взаємодіє  з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою  обласної  державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням  з  Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України.

9. Начальник Управління:

1) здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує  роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної  державної адміністрації;

5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи  Управління;

6) звітує перед головою обласної  державної адміністрації про виконання покладених на  Управління   завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління та розробляє проєкти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної  державної адміністрації;

10)   у межах  своїх  повноважень  видає  накази,  організовує контроль за їх виконанням;

11) надає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати  праці  його  працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної  адміністрації  кошторису  Управління;

13) здійснює добір кадрів;

14) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) надає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо  погодження на укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, що входять до сфери управління  Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  України;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних   службовців   Управління;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього  службового  розпорядку  та  виконавської  дисципліни;

19) здійснює  інші  повноваження,  визначені чинним законодавством.

10. Начальник Управління здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Управлінні.

11. Начальник Управління за дорученням і на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації може здійснювати представництво інтересів Чернівецької обласної державної адміністрації у судових органах із спорів, які стосуються сфери повноважень та завдань Управління.

За дорученням начальника Управління підлеглі працівники на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації можуть здійснювати аналогічні представницькі функції. У посадових інструкціях таких працівників ( в обов’язковому порядку щодо штатних працівників – головних спеціалістів–юрисконсультів) зазначається про можливість такого представництва.

12. Начальник Управління може мати заступників - начальників відділів.

Заступники начальника Управління - начальники відділів призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

13.  Для розгляду науково-прикладних рекомендацій і пропозицій  щодо  визначення шляхів реалізації пріоритетних напрямів регіональної аграрної політики,  обговорення  найважливіших  програм, вирішення   інших питань,  що належать до компетенції Управління, при Управлінні можуть утворюватися  наукові ради, комісії, дорадчі та інші допоміжні  органи,  члени  яких виконують свої функції на громадських засадах.

Склад  рад, комісій, дорадчих,  інших  допоміжних органів та  положення про них затверджує начальник Управління.

14.  Управління утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, видатки на утримання Управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління  відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний  баланс,  реєстраційні  рахунки  в Головному управлінні Державної  казначейської служби України у Чернівецькій  області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи та  власні  бланки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux