Положення про службу у справах дітей

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Чернівецької обласної державної адміністрації

(далі – Положення)

1. Служба у справах дітей Чернівецької обласної державної адмі­­ністрації (далі – Служба) є структурним підрозділом обласної державної адмі­ністрації, який утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує на території області реалізацію державної політики щодо захисту прав дітей.

2. Служба підпорядковується голові обласної державної адміністрації, підзвітна і підконтрольна Міністерству соціальної політики України.

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, цим Положен­ням.

4. Основними завданнями Служби є:

1) реалізація на території області державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчи­нен­ню дітьми правопорушень;

2) організація в межах компетенції виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

3) розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, уста­но­вами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями за­хо­дів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

4) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місце­вого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

5) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

6) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціаль­них установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

7) ведення державної статистики щодо дітей;

8) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, ді­тей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влашто­ваних до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

9) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території області ста­новища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інте­лектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритуль­ності, вчиненню дітьми правопорушень;

10) надання адміністративної послуги – ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені;

11) здійснює інші передбачені законом завдання.

5. Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) організовує розроблення і здійснення на території області заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм влас­ності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

3) сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

4) контролює і координує діяльність служб у справах дітей області, надає їм практичну і методичну допомогу, узагальнює і поширює позитивний досвід роботи;

5) подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

6) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

7) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах Державної кримінально-виконавчої служби, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях;

8) разом з відповідними структурними підрозділами центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і про­водить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює пере­довий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

9) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;

10) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції за­ходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють ди­тячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми право­­порушень;

11) розробляє і подає на розгляд обласної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей;

12) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що нале­жать до її компетенції, через засоби масової інформації;

13) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

14) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

15) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

16) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

17) розробляє проекти розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань захисту прав дітей;

18) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

19) бере участь у розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

20) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради ради;

21) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

22) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

23) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

24) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

25) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної ради;

26) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Служба;

27) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

28) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

29) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

30) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

31) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

32) забезпечує захист персональних даних;

33) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

6. Служба має право:

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обо­в’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

2) отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і орга­нів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних під­роз­ділів обласної, районних державних адміністрацій, відповідних органів місце­вого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

4) звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади;

7) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

8) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

9) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

10) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих Міністерством соціальної політики України, службами у справах дітей;

11) визначати потребу регіону в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;

12) розробляти і виконувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями;

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

15) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей;

16) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

17) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у сфері захисту прав дітей;

18) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

19) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчи­нен­ня дітьми правопорушень.

7. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами та апаратом обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та органі­заціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

8. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мі­ні­стерством соціальної політики України.

9. Начальник служби:

1) здійснює керівництво діяльністю Служби, несе персональну відповідаль­ність за виконання покладених на неї завдань, а також за роботу підпоряд­ко­ваних Службі закладів, сприяє створенню належних умов праці в Службі;

2) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Служби, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

3) призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів, які належать до сфери управління Служби;

4) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх вико­нання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;

5) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Службу, кошторис та штатний розпис Служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

6) затверджує положення про структурні підрозділи Служби, посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними;

7) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Служби;

8) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

9) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

10) звітує перед головою обласної державної адміністарції про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

11) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

12) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

13) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

14) представляє інтереси Служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Міністерством соціальної політики України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Служби;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;

18) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Начальник Служби здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Службі.

11. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством соціальної політики України, іншим центральним органом виконавчої влади.

12. Начальник Служби може мати заступників.

Заступники начальника Служби призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Служби відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

13. Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі Служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служ­би, в ній може утворюватися колегія у складі начальника Служби (голова колегії), його заступників, керівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів Національної поліції, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується наказом начальника Служби.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Служби.

15. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань в Службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник Служби.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис та кошторис Служби затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

18. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux