Положення про Департамент систем життєзабезпечення


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Чернівецької обласної державної адміністрації

1. Департамент систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою Чернівецької обласної державної адміністрації, входить до складу обласної державної адміністрації.

2. Департамент підпорядкований голові Чернівецької обласної державної адміністрації, а також є підзвітний і підконтрольний Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та Регламентом Чернівецької обласної державної адміністрації, цим Положенням.

4. Департамент є юридичною особою публічного права.

5. Основним завданням Департаменту є:

забезпечення реалізації державної політики на території Чернівецької області у галузях:

житлово-комунального господарства, зокрема, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постачання теплової енергії, енергоефективності та енергозбереження на об’єктах житлово-комунального господарства та житлового фонду, економіки та тарифної політики, житлової політики, благоустрою населених пунктів;

енергозбереження та енергоефективності, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, альтернативних видів палива, відновлюваних джерел енергії;

містобудування та архітектури;

дорожнього господарства;

транспорту.

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку в галузях житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, енергозбереження та енергоефективності, містобудування та архітектури, транспорту на території Чернівецької області, вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернівецької області;

7) вносить пропозиції щодо проєкту бюджету Чернівецької області;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проєкти розпоряджень голови Чернівецької обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови Чернівецької обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Чернівецької обласної державної адміністрації;

13) бере участь у підготовці звітів голови Чернівецької обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернівецької обласної ради;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Чернівецької обласної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законодавством повноважень органів виконавчої влади;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) організовує створення, наповнення та резервування бази даних, у т.ч. наповнення геопросторової інформації;

26) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

27) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

28) забезпечує захист персональних даних;

29) здійснює передбачені законодавством повноваження:

а) у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

розробляє і реалізує регіональні програми, бере участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово- комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту;

бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду соціального призначення;

розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

організовує контроль за здійсненням заходів по виконанню планових робіт щодо перевірки димових і вентиляційних каналів житлового фонду Чернівецької області;

організовує контроль за здійсненням заходів з експлуатації внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового фонду Чернівецької області;

реалізує державну політику з питань створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження нових форм управління житловим фондом;

здійснює аналіз стану ліфтового господарства житлового фонду Чернівецької області;

здійснює аналіз наявності аварійних та ветхих житлових будинків та завчасного планування заходів для попередження надзвичайних подій, пов’язаних із зростанням їх кількості.

б) у сфері теплопостачання та енергозбереження:

бере участь у реалізації державної політики щодо покращення інвестиційного та інноваційного клімату області у паливно-енергетичному комплексі, розробляє і реалізує місцеві програми;

здійснює підготовку пропозицій щодо реформування і розвитку паливно-енергетичного комплексу спрямованих на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і забезпечує здійснення заходів для їх реалізації;

організовує роботу щодо погашення заборгованості за спожиті енергоносії минулих періодів, спрямовану на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу;

здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює аналіз підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів міст та інших населених пунктів тепловою енергією;

забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

забезпечує, в межах компетенції, реалізацію заходів з енергозбереження відповідно до затвердженої регіональної програми;

вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду вузлами комерційного обліку теплової енергії та централізованого водопостачання згідно з вимогами чинного законодавства.

в) у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення:

розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональної програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведеня;

забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, та централізованого водовідведення, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання, санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;

здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

контролює дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

бере участь у розробленні і реалізації проєктів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення;

забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами.

г) у сферах поводження з побутовими відходами, поховання:

забезпечує своєчасне реагування на електронні звернення громадян сервісу «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ»;

здійснює аналіз стану сфери поводження з побутовими відходами, поховання;

надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах Чернівецької області;

надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення на території Чернівецької області державного контролю за додержанням державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання.

д) у сфері благоустрою населених пунктів:

бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений  пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

здійснює аналіз стану сфери благоустрою населених пунктів;

організовує проведення необхідних заходів у разі стихійного лиха в регіоні;

забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів Чернівецької області.

е) у сфері енергозбереження та енергоефективності здійснює передбачені законодавством повноваження, а саме:

сприяє впровадженню альтернативних та відновлювальних джерел енергії, підвищенню ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів при виробництві продукції та наданні послуг;

контролює здійснення заходів щодо відновлення постачання енергоресурсів внаслідок виникнення аварійних відключень;

забезпечує реалізацію проєктів у сфері енергоефективності;

забезпечує реалізацію повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації щодо здійснення моніторингу за дотриманням законодавства у паливно-енергетичному комплексі;

розробляє пропозиції щодо перспективного розвитку і використання нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, малої гідро- та теплоенергетики;

організовує контроль за дотриманням спеціалізованими підприємствами та їх приймальними пунктами встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом;

забезпечує організацію робіт з проведення енергетичних обстежень, розроблення проєктів з енергозбереження, здійснення енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання бюджетними установами та організаціями області;

організовує контроль за виконанням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу області в осінньо-зимовий період, а також проводить моніторинг підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період;

забезпечує організацію робіт з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах області, проводить аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів на виробництво продукції та надання послуг, надає рекомендації підприємствам щодо підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

здійснює узагальнення, аналіз та підготовку інформаційних матеріалів щодо стану розрахунків за спожиті природний газ та електричну енергію, а також погашення заборгованості минулих періодів; використання енергоресурсів в області, за результатами якого розробляє рекомендації щодо їх раціонального споживання;

забезпечує контроль та узгоджує довідки про обсяги та напрями реалізації скрапленого газу, придбаного на попередньому спеціалізованому аукціоні спеціалізованими газопостачальними підприємствами, які здійснюють постачання скрапленого газу для побутових потреб населення.

є) у сфері містобудування та архітектури здійснює передбачені законодавством повноваження, а саме:

забезпечує доступність матеріалів містобудівної документації шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті Чернівецької обласної державної адміністрації;

організовує розроблення і подання на затвердження Чернівецької обласної ради містобудівних програм;

організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

здійснює моніторинг реалізації схеми планування території області, стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях, забудови та іншого використання територій;

визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при розробленні та реалізації затвердженої містобудівної документації;

організовує розробку та проведення експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області відповідно до норм і правил;

розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області;

у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

координує діяльність:

уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичного і нормативного забезпечення їх роботи;

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів архітектури;

сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

організовує проведення у встановленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

здійснює організацію діяльності з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів Чернівецької області;

готує рішення щодо планування території на регіональному рівні;

інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

ж) у галузі транспорту:

аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку галузі транспорту на території області та вживає заходів щодо усунення недоліків;

забезпечує організацію роботи щодо взаємодії між підприємствами галузі транспорту та споживачами послуг;

здійснює підготовку пропозицій щодо реформування і розвитку галузі транспорту, спрямованих на виконання законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України і забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та конкурентоспроможності;

сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту;

координує роботу підприємств транспорту області;

бере участь у здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток транспорту;

вивчає проблемні питання на основі аналізу роботи підприємств транспорту, сприяє їх вирішенню;

забезпечує виконання покладених на Департамент завдань щодо державного регулювання діяльності автомобільного транспорту та здійснення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів, стандартів і норм, які регулюють перевезення пасажирів;

здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області;

забезпечує організацію та проведення конкурсів з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області;

забезпечує підписання договорів між обласною державною адміністрацією та перевізниками всіх форм власності на виконання ними пасажирських перевезень на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області;

забезпечує організацію рейдів з контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, що здійснюють пасажирські перевезення, вимог чинного законодавства. Аналізує результати рейдів та вносить у встановленому порядку пропозиції з усунення виявлених порушень;

забезпечує затвердження розкладів руху, паспортів та мережі міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території області;

забезпечує погодження розкладів руху автобусних маршрутів загального користування, які курсують через територію Чернівецької області;

надає пропозиції Чернівецькій обласній державній адміністрації щодо закриття залізничних станцій для обслуговування пасажирів;

організовує погодження тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні;

організовує встановлення тарифів на суспільно важливі регулярні перевезення пасажирів на суднах;

розробляє та за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері внутрішнього водного транспорту, затверджує місцеві правила плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд;

організовує погодження проведення спортивних та інших масових заходів на воді;

у порядку, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту:

організовує відкриття баз для стоянки малих суден і баз для стоянки спортивних суден, здійснює їх огляди, оприлюднює інформацію про такі бази на своїх офіційних вебсайтах;

організовує контроль за дотриманням правил безпечної експлуатації баз для стоянки малих суден;

забезпечує організацію перевірки суднових документів, міжнародних посвідчень на право управління прогулянковим судном та посвідчень судноводія малого судна або водного мотоцикла, виданих до набрання чинності цим Законом.

з) в галузі дорожнього господарства:

здійснює управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення на території області;

бере участь у реалізації державної політики щодо покращення інвестиційного та інноваційного клімату області у галузі дорожнього господарства;

здійснює організацію роботи з надання пропозицій для розроблення державних і регіональних програм розвитку, нормативно-правових актів щодо стратегічного планування розвитку у галузі дорожнього господарства;

забезпечує розробку пропозицій щодо формування та реалізації державної політики (стратегії) у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, програм розвитку дорожнього господарства;

організовує належне утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що обліковуються на його балансі та підтримання безпечних та безперебійних умов руху на них;

здійснює взаємодію з уповноваженими підрозділами Національної поліції заходів з питань безпечної експлуатації автомобільних доріг загального користування місцевого значення, мостів та інших штучних споруд;

забезпечує розроблення перспективних планів роботи дорожнього господарства області;

здійснює розроблення пропозицій до програми дорожніх робіт у області на наступний рік для затвердження в установленому порядку і забезпечення її виконання;

надає статистичну та іншу звітність до відповідних органів;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг місцевого значення у регіоні;

координує роботу щодо розвитку дорожнього господарства області;

забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

організовує дотримання правил користування автомобільними дорогами, ведення обліку автомобільних доріг згідно з нормативними документами;

30) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Чернівецької обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6) представляти Чернівецьку обласну державну адміністрацію за дорученням її керівництва у розгляді питань, що належать до компетенції Департаменту;

7) обґрунтовувати доцільність та ініціювати створення державних чи комунальних підприємств з різних видів діяльності у відповідній галузі;

8) розпоряджатися коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису на виконання основних завдань та функцій замовника.

8. Департамент, в установленому законодавством порядку та у межах повноважень, взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Чернівецької обласної державної адміністрації та районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.

10. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Чернівецької обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою Чернівецької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Чернівецької обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Чернівецької обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування, консультативно-дорадчих органах та інших комісіях Чернівецької обласної державної адміністрації;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, правоохоронними та судовими органами – за дорученням керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації;

11) видає, у межах своїх повноважень, накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції;

12) подає голові Чернівецької обласної державної адміністрації на затвердження проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Чернівецької обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

14) здійснює добір кадрів Департаменту;

15) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурного підрозділу, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

19) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового, трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

11. Директор Департаменту здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті.

12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Чернівецької обласної державної адміністрації, відповідним міністерством.

13. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняється з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує один із заступників відповідно до розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації.

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету та інших, не заборонених законом джерел фінансування.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова Чернівецької обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Чернівецької обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

17. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування підвідомчих Департаменту галузей в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступника директора Департаменту за посадою, а також інших працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити представники інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

Склад колегії затверджується наказом директора Департаменту.

18. Для розгляду науково-технічних та економічних рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення функціонування підвідомчих Департаменту галузей Чернівецької області і вирішення інших питань у Департаменті можуть створюватись науково-технічні та економічні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

19. Директор Департаменту за дорученням і на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації може здійснювати представництво інтересів Чернівецької обласної державної адміністрації у судових органах із спорів, які стосуються сфери повноважень та завдань Департаменту.

За дорученням директора Департаменту підлеглі працівники на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації можуть здійснювати аналогічні представницькі функції. У посадових інструкціях таких працівників зазначається про можливість такого представництва.

20. Департамент має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, власним найменуванням – Департамент систем життєзабезпечення Чернівецької обласної державної адміністрації, ідентифікаційним кодом та має скорочену назву – Департамент життєзабезпечення.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux