Положення про департамент соціального захисту населення

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент соціального захисту населення 

Чернівецької обласної державної адміністрації 


1. Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) утворюється головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Департамент підпорядковується голові Чернівецької обласної державної адміністрації та є підзвітним і підконтрольним Мінсоцполітики та Нацсоцслужбі.

3. Департамент взаємодіє з Нацсоцслужбою у виконанні визначених для нього завдань.

4. Департамент забезпечує на території Чернівецької області реалізацію державної політики з питань соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема, особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (далі – АТО / ООС), громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, малозабезпеченим особам, внутрішньо переміщеним особам, дітям,  іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством мають право на пільги та отримання житлових субсидій), оздоровлення та відпочинку дітей, запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 

5. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

6. Основними завданнями Департаменту є:

1) підготовка пропозицій до проєктів державних цільових, галузевих і регіональних програм у сфері соціальної політики, в тому числі програм підвищення рівня життя, посилення ролі сім’ї як основи суспільства;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки і надання соціальних послуг сім’ям та особам, які належать до вразливих груп населення та / або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю, ветеранам війни (в тому числі учасникам АТО / ООС), особам, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, багатодітним, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством мають право на пільги та отримання житлових субсидій; 

3) виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення, спрямованих на покращення становища сімей, координація оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей участі жінок і чоловіків у політичному, економічному та культурному житті, протидія дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми; 

4) організація надання соціальних послуг і проведення соціальної роботи на відповідній території шляхом визначення потреб населення у соціальних послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;

5) координація діяльності та контроль за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних державних адміністрацій завдань і заходів, спрямованих на розв’язання питань, що належать до його компетенції; нагляд за дотриманням вимог законодавства щодо призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, надання практичної, консультаційно-правової та організаційно-методичної допомоги;

6) сприяння органам місцевого самоврядування у розв’язанні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій, громадським та іншим організаціям, волонтерам – у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сімей, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей, дітей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення;

7) методичне забезпечення та координація надання адміністративних послуг соціального характеру через органи місцевого самоврядування, центри надання адміністративних послуг.

7. Департамент відповідно до визначених повноважень:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та Нацсоцслужби, забезпечує контроль за їх реалізацією;

2) здійснює моніторинг за дотриманням підприємствами, установами, організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень; 

3) аналізує стан і тенденції соціального розвитку в межах Чернівецької  області  та вживає заходів для усунення недоліків;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку Чернівецької  області;

5) вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

8) розробляє, в межах компетенції, проєкти розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;

9) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали, статистичну, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики та Нацсоцслужбі;

13) забезпечує реалізацію заходів щодо запобігання корупції;

14) готує у межах повноважень проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, бере участь у їх розробленні;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

18) постійно інформує населення про виконання своїх повноважень, визначених законом;

19) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;

20) виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує в межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки; 

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) забезпечує захист персональних даних;

25) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики, Нацсоцслужбі;

26) проводить моніторинг з проблемних питань реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації, Мінсоцполітики та Нацсоцслужбі;

27) координує, контролює та забезпечує, у межах повноважень, виконання державних цільових програм;

28) забезпечує реалізацію в області нормативно-правових актів щодо альтернативної (невійськової) служби та діяльність обласної робочої групи у справах альтернативної (невійськової) служби;    

29) у сферах соціальної підтримки населення, забезпечення державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

виконує координаційно-методичні функції та проводить моніторинг з питань надання та виплати:

 • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю; 
 • державної соціальної допомоги на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 1–3  частини першої статті 7 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”); 
 • щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, одинокими особами, які досягли 80-річного віку; 
 • тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку; 
 • державної допомоги сім’ям з дітьми; 
 • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; 
 • державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; 
 • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме; 
 • щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею; 
 • допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях; 
 • щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
 • одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року; 
 • одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності; 
 • одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті; інших видів державної підтримки відповідно до законодавства;
 • компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до закону;
 • субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
 • пільг з оплати житлово-комунальних послуг, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу;
 • забезпечує організацію та координацію роботи, пов’язаної з обліком внутрішньо переміщених осіб; 
 • здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів щодо соціального захисту населення відповідно до законодавства; 
 • забезпечує і проводить організаційно-методичне керування роботою головних державних соціальних інспекторів і державних соціальних інспекторів;
 • проводить координацію та методичний супровід діяльності органів місцевого самоврядування базового рівня, центрів надання адміністративних послуг щодо забезпечення ними приймання заяв і відповідних документів для призначення державної соціальної допомоги, зокрема, із застосуванням програмного комплексу „Інтегрована інформаційна система „Соціальна громада” та передання їх органу, що призначає державну соціальну підтримку;
 • виконує координаційно-методичні функції, проводить моніторинг і контролює, в межах компетенції, надання установлених законодавством пільг та реалізацію заходів щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших вразливих категорій громадян, координує роботу підприємств, установ, організацій з цих питань;
 • організовує та координує роботу, пов’язану із визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;
 • організовує роботу обласної комісії із розгляду питань, пов’язаних з наданням статусу учасника війни, та комісії з установлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;
 • забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;
 • забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
 • подає пропозиції щодо кандидатур на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;
 • забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично проводить моніторинг виплати стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів для призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

30) у сферах надання соціальних послуг населенню (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи:

 • забезпечує реалізацію державної політики з питань надання соціальних послуг і соціальної роботи у Чернівецькій області;
 • узагальнює визначені виконавчими органами міських рад міст обласного значення, міських, сільських, селищних територіальних громад потреби в соціальних послугах, оприлюднює відповідні результати;
 • інформує населення області про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я;
 • забезпечує ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на регіональному рівні;
 • затверджує, забезпечує фінансування та виконання регіональних програм у частині задоволення потреб осіб / сімей у соціальних послугах, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади в соціальних послугах;
 • здійснює контроль за дотриманням вимог Закону України „Про соціальні послуги;
 • проводить на регіональному рівні моніторинг надання соціальних послуг, оцінювання їх якості та оприлюднення відповідних результатів;
 • координує діяльність суб’єктів системи надання соціальних послуг в області;
 • забезпечує взаємодію надавачів соціальних послуг, органів, установ, закладів, фізичних осіб – підприємців, які в межах компетенції надають на регіональному рівні допомогу вразливим групам населення та особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та / або здійснюють їх захист;
 • забезпечує збір, аналіз та поширення відповідно до законодавства інформації щодо надання соціальних послуг, сприяння впровадженню успішного досвіду надання соціальних послуг;
 • організовує забезпечення підвищення професійної компетентності / кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;
 • забезпечує надання на території Чернівецької області соціальних послуг особам / сім’ям відповідно до їхніх потреб;
 • здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на фінансування соціальних послуг;
 • забезпечує дотримання прав отримувачів соціальних послуг;
 • забезпечує, в межах повноважень, організацію соціального замовлення; 
 • бере участь в оцінюванні конкурсних пропозицій, які подаються недержавними суб’єктами, що надають соціальні послуги, на конкурс із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг;
 • забезпечує організацію роботи зі створення та розвитку мережі закладів, установ, служб і притулків з надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі дітям, а також колишнім випускникам дитячих будинків і шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на початковому етапі їхнього самостійного життя, особам, які постраждали від торгівлі людьми та насильства в сім’ї;
 • проводить координацію та методологічне забезпечення діяльності Чернівецького обласного центру соціальних служб;
 • проводить роботу, пов’язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб, які надають соціальні послуги, підвищенням якості соціальних послуг, які ними надаються, вносить пропозиції щодо обсягу фінансування для утримання цих установ, закладів, служб;
 • забезпечує ефективну роботу наглядової ради громадських рад щодо діяльності інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;
 • організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами Національної поліції;
 • приймає рішення щодо направлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів, установ, служб, що надають соціальні послуги, зокрема, з питань, пов’язаних із влаштуванням осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ системи соціального захисту населення; 
 • сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства;
 • співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям / особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим категоріям населення;
 • сприяє громадським організаціям, волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та в поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;
 • у межах компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • у межах компетенції координує роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена; 
 • подає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при формуванні проектів відповідних місцевих бюджетів пропозиції щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб’єктів, що надають соціальні послуги;
 • співпрацює із закладами освіти в напрямі підготовки та підвищення кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, координує роботу з підвищення їхньої кваліфікації; 
 • сприяє реінтеграції в суспільство бездомних осіб та соціальній адаптації осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до законів України „Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, „Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”;
 • сприяє реалізації пробаційних програм щодо неповнолітніх осіб та осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням відповідно до Закону України „Про пробацію”;
 • взаємодіє зі структурними підрозділами обласної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, міграційної служби, внутрішніх справ, а також з центрами зайнятості, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у територіальній громаді;

31) з питань поліпшення становища сімей, запобігання домашньому насильству, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми: 

 • взаємодіє з територіальними громадами щодо організації та здійснення соціальної роботи, спрямованої на підтримку дітей, сімей та молоді, запобігання потраплянню в складні життєві обставини, забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї, найповнішої реалізації сім’єю своїх функцій; 
 • забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які реалізують такі заходи; 
 • забезпечує реалізацію на регіональному рівні державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, зокрема, шляхом здійснення постійного контролю за своєчасністю та належністю вжиття відповідних заходів;
 • забезпечує розроблення, затвердження та виконання регіональних програм у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
 • забезпечує на регіональному рівні координацію та взаємодію діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
 • веде облік даних про суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, на регіональному рівні;
 • забезпечує підготовку фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, в тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;
 • забезпечує підготовку методичних рекомендацій щодо організації ведення діяльності та підвищення кваліфікації фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі;
 • забезпечує ведення інформаційно-просвітницької діяльності (в тому числі підготовка та поширення відповідних матеріалів) щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства і насильства за ознакою статі, заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, формування нетерпимого ставлення громадян до насильницької моделі поведінки у приватних стосунках;
 • організовує та / або проводить регіональні соціологічні, психолого-педагогічні та інші дослідження щодо форм, причин і наслідків домашнього насильства і насильства за ознакою статі;
 • проводить моніторинг стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, визначених для них завдань щодо реалізації на регіональному рівні державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, надає їм методичну та практичну допомогу, з’ясовує проблемні питання у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі та вживає вичерпних заходів для їх розв’язання;
 • звітує центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, про виконання повноважень у цій сфері;
 • організовує проведення інформаційних кампаній з питань протидії торгівлі людьми;
 • забезпечує створення та підтримку телефонних „гарячих ліній”, пунктів консультування та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань запобігання торгівлі людьми;
 • співпрацює з об’єднаннями громадян з питань запобігання торгівлі людьми;
 • відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури бере участь у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 • згідно із Законом України „Про протидію торгівлі людьми” та відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку забезпечує впровадження та функціонування національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
 • реалізує заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема, щодо запобігання домашньому насильству та дискримінації за ознакою статі;
 • вживає заходів для підвищення рівня обізнаності з питань, пов’язаних з торгівлею дітьми, батьків, осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;
 • реалізує заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • спрямовує та координує діяльність Чернівецького обласного центру соціальних служб;
 • сприяє створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей; 
 • координує, в межах повноважень, проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форм власності та підпорядкування;
 • координує та контролює організацію виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон; 
 • надає, в межах повноважень, багатодітним сім’ям і сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам, організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання домашньому насильству, забезпечує координацію діяльності відповідних спеціалізованих установ; 
 • забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем молодих сімей; 
 • надає структурним підрозділам соціального захисту населення районних державних адміністрацій, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям методичну допомогу щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству; 
 • проводить збір і підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
 • сприяє створенню, в разі необхідності, реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства, надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;

32) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

 • сприяє розвитку реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, подає органам місцевого самоврядування пропозиції щодо потреби в реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій; 
 • координує діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю обласного підпорядкування;
 • організовує роботу із забезпечення осіб з інвалідністю транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;
 • веде облік осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для забезпечення їх автомобілями (в тому числі безоплатного та пільгового) відповідно до законодавства;
 • координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством;
 • аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством;
 • бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;
 • створює умови для адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

33) організовує та забезпечує внутрішній контроль і внутрішній аудит діяльності підприємств, установ, організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;

34) забезпечує контроль за веденням централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ); Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб; банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, про сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги; Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей; Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій; Реєстру посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї; підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

35) виконує інші передбачені законодавством повноваження.

8. Департамент має право:

1) отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та від їхніх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання визначених для нього завдань;     

2) залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та комунікації, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

9. Департамент в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої роботи щодо забезпечення виконання строків, періодичності отримання та передання інформації, необхідної для належного виконання визначених для нього завдань і проведення запланованих заходів.

10. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.

11. Директор Департаменту:

1) керує роботою Департаменту, є персонально відповідальним за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та визначає їхні обов’язки;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання завдань Департаменту та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії Чернівецької обласної державної адміністрації питань, які належать до компетенції Департаменту, та забезпечує розроблення проєктів відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінсоцполітики, Нацсоцслужби, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями – за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

11) видає, в межах повноважень, накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового спрямування, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або є міжвідомчими, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами в межах кошторису Департаменту, затвердженого головою обласної  державної адміністрації;

14) проводить підбір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, виконує інші повноваження з питань державної служби;

приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій; 

20) виконує інші повноваження, визначені законодавством.

12. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані Мінсоцполітики, головою обласної державної адміністрації.

13. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу.

14. Для погодженого розв’язання питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія.

Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора Департаменту. 

Рішення колегії виконуються згідно з наказами директора Департаменту.

15. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення програм і розв’язання інших питань в Департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські) та комісії. 

Склад рад і комісій, положення про них затверджує директор Департаменту.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова обласної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис і кошторис структурних підрозділів соціального захисту населення затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

18. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux