Положення про департамент регіонального розвитку

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Чернівецької обласної державної адміністрації

 1. Департамент регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Чернівецької обласної державної адміністрації, що утворюється головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Департамент підпорядкований голові Чернівецької обласної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний Міністерству розвитку громад та територій України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а також Державному агентству розвитку туризму України в межах реалізації основних завдань, покладених на Департамент.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства розвитку громад та територій України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, іншими нормативно-правовими актами, в межах реалізації основних завдань, покладених на Департамент, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, рішеннями Чернівецької обласної ради з питань реалізації делегованих повноважень, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації на території області:

 1. державної регіональної політики;
 2. державної політики економічного і соціального розвитку;
 3. державної промислової політики;
 4. державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;
 5. державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
 6. державної політики з питань соціально-трудових відносин, зайнятості населення та трудової міграції;
 7. державної інвестиційної політики;
 8. державної зовнішньоекономічної політики;
 9. державної політики у сфері державно-приватного партнерства;
 10. державної політики у сфері туризму та курортів;
 11. державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;
 12. державної політики у сфері надання адміністративних послуг.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку секторів та галузей економіки області, здійснює оцінку диференціації економічного і соціального розвитку області;
 4. забезпечує стратегічне планування, координацію виконання регіональної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;
 5. розробляє, в межах своєї компетенції, пропозиції до проєкту Програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її реалізації та здійснює контроль за їх виконанням;
 6. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку області на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також пропозиції до проєктів державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку області;
 7. забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку області на короткостроковий період;
 8. проводить експертизу проєктів регіональних (комплексних) програм на предмет правильності визначення результативних показників, реальності та доцільності включених до них заходів тощо, а також аналіз стану ефективності виконання програм;
 9. аналізує стан і тенденції розвитку промисловості в області та здійснює підготовку аналітичних, інформаційних, довідкових матеріалів ( пропозицій) з питань промислової політики;
 10. бере участь у формуванні пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 11. розробляє проєкти регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;
 12. надає консультативну та методичну допомогу суб'єктам підприємницької діяльності щодо дотримання вимог чинного законодавства;
 13. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
 14. аналізує стан і бере участь у формуванні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та формування їхньої інфраструктури, покращення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту, сприяє розвитку торгівельної мережі та мережі підприємств побуту;
 15. у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення: організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів та укладення територіальної угоди із профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва обласної державної адміністрації із профспілками та їхніми об'єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об'єднаннями, координує організаційні заходи щодо створення територіальної тристоронньої соціально-економічної ради та забезпечує її діяльність; проводить моніторинг показників заробітної плати за видами економічної діяльності та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб-підприємців; бере участь у розробленні територіальної програми зайнятості населення, координує реалізацію заходів, передбачених територіальною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці; вивчає стан трудової міграції на території області з урахуванням гендерної складової, віку та місця проживання, готує пропозиції щодо регулювання міграційних потоків;
 16. організовує проведення засідань Інвестиційної ради у Чернівецькій області;
 17. забезпечує проведення заходів, спрямованих на формування позитивного інвестиційного іміджу області, зокрема, інвестиційних форумів, бізнес-зустрічей, виставково-ярмаркових, презентаційних заходів тощо;
 18. сприяє залученню в економіку області інвестицій, в тому числі іноземних;
 19. здійснює прогнозування інвестиційного розвитку, зокрема, іноземного інвестування, залучення капітальних інвестицій, основних показників розвитку зовнішньої торгівлі;
 20. здійснює аналіз стану залучення іноземних та внутрішніх (капітальних) інвестицій в економіку області;
 21. формує базу даних інвестиційних пропозицій, здійснює супровід і моніторинг реалізації інвестиційних проєктів;
 22. забезпечує сприятливі умови для створення та функціонування індустріальних парків;
 23. організовує проведення попереднього конкурсного відбору програм і проєктів регіонального розвитку Чернівецької області, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 24. формує пропозиції щодо: переліку проєктів, які можуть реалізовуватись в межах доведеного для області обсягу державних капітальних вкладень на реалізацію інвестиційних програм і проєктів за рахунок коштів відповідних субвенцій та державних програм; надання державної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проєкти у пріоритетних галузях економіки, за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів; погодження інвестиційних проєктів у пріоритетних галузях економіки; створення і функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
 25. здійснює моніторинг стану реалізації та використання коштів державних капітальних вкладень під час реалізації інвестиційних програм і проєктів, зокрема, державного фонду регіонального розвитку та відповідних субвенцій;
 26. організовує роботу щодо підготовки проєктів для подачі на конкурс проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України;
 27. сприяє укладанню договорів про реалізацію інвестиційних проєктів у рамках механізму державно-приватного партнерства, веде облік таких договорів;
 28. співпрацює з Офісом із залучення та підтримки інвестицій при Кабінеті Міністрів України, Офісом з просування експорту при Мінекономіки, бізнес-асоціаціями, громадськими організаціями підприємців у питаннях залучення інвестиційних ресурсів та пошуку ринків збуту для експортерів;
 29. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату та готує і надає пропозиції центральним органам виконавчої влади;
 30. сприяє реалізації єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку;
 31. сприяє просуванню продукції виробників області на зовнішній ринок;
 32. здійснює аналіз результатів зовнішньоекономічної діяльності області з іноземними державами, в тому числі з країнами-членами Європейського Союзу та надає пропозиції щодо розвитку і нарощення експортного потенціалу області;
 33.  надає консультативну, методичну та інформаційну допомогу суб’єктам підприємницької діяльності області з питань здійснення зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності;
 34. бере участь у підготовці відповідних матеріалів з питань міжнародного, міжрегіонального співробітництва області до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій, для делегацій області, що відряджаються за кордон;
 35. бере участь спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації у реалізації державної інвестиційної та зовнішньоекономічної політики у рамках економічного і соціального співробітництва з країнами світу;
 36. бере участь у переговорах з представниками дипломатичних та ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до  компетенції Департаменту, за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
 37. здійснює, відповідно до законодавства та у межах своїх повноважень, наданих Мінекономіки, видачу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності документів дозвільного характеру (ліцензій на експорт, імпорт);
 38. здійснює державну реєстрацію договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність;
 39. забезпечує, в межах компетенції, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду» (зі змінами);
 40. сприяє розповсюдженню інформації щодо проведення міжнародних торгівельно-промислових і торгівельних виставок, ярмарок і презентацій;
 41. забезпечує організацію роботи Координаційної ради з питань розвитку туризму при обласній державній адміністрації;
 42. створює сприятливі умови для розвитку внутрішнього туризму, розбудови матеріально-технічної бази туристичної та рекреаційної інфраструктури, провадження екскурсійної діяльності на території області;
 43. надає пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку туризму, забезпечує її реалізацію на території області;
 44. розробляє спільно з органами місцевого самоврядування та за участю громадських організацій програм з питань розвитку туризму, здійснює моніторинг їх виконання;
 45. проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку туризму області, може виступати замовником наукових, маркетингових та інших аналітичних досліджень;
 46. здійснює заходи спрямовані на удосконалення туристичної інфраструктури, розвиток ринкових відносин у цій галузі та конкуренції на ринку туристичних послуг, створення рівних умов господарювання для суб’єктів туристичної діяльності всіх форм власності;
 47. забезпечує, в межах визначених повноважень, вжиття заходів щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств та захисту їх інтересів;
 48. надає пропозиції щодо спрощення процедури оформлення візових документів для туристів;
 49. проводить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність у сфері туризму та курортів;
 50. бере участь у вирішенні питань облаштування мережі міжнародних транспортних коридорів між об’єктами туристичної інфраструктури на відповідній території, залучення інвестицій для розвитку туристичної інфраструктури;
 51. координує роботу підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, спортивного, культурного обслуговування туристів;
 52. бере участь у вирішенні питань щодо регулювання діяльності пошуково-рятувальних служб у туристичній галузі, розроблення пропозицій щодо програм забезпечення захисту та безпеки туристів і сприяє їх виконанню;
 53. організовує та забезпечує роботу Ради розвитку громад та територій Чернівецької області;
 54. забезпечує реалізацію на території області заходів державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;
 55. забезпечує розроблення проєктів розпоряджень обласної державної адміністрації щодо надання висновків про відповідність Конституції та законам України проєктів рішень місцевих рад про добровільне об'єднання (приєднання) територіальних громад;
 56. забезпечує розроблення проєктів звернень обласної державної адміністрації до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови, в установленому чинним законодавством порядку, або рішення про призначення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад від територіальної громади, що приєдналася;
 57. здійснює організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню територіальних громад до об’єднаних територіальних громад;
 58. розробляє спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, за поданням сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, та вносить в установленому порядку, пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаним територіальним громадам;
 59. організовує роботу міжвідомчої обласної робочої групи з підготовки пропозицій щодо адміністративно-територіального устрою базового та районного рівнів Чернівецької області;
 60. розробляє, згідно з Методикою формування спроможних територіальних громад, перспективний план формування територій громад області;
 61. забезпечує взаємодію обласної державної адміністрації з регіoнальними асоціаціями органів місцевого самоврядування, експертними  організаціями з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою;
 62. координує роботу щодо стратегічного планування розвитку об’єднаних територіальних громад області;
 63. надає висновки щодо відповідності поданих проєктних заявок на проєкти, видатки на які здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад, плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;
 64. здійснює моніторинг стану реалізації інфраструктурних проєктів з метою ефективного використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад;
 65. координує діяльність органів, що утворили центри надання адміністративних послуг, з питань підвищення рівня якості надання електронних та адміністративних послуг, розширення функцій центрів та переліку послуг, які надаються через них;
 66.  здійснює моніторинг стану дотримання вимог законодавства України з питань надання адміністративних послуг, узагальнює показники щодо надання адміністративних послуг адміністраторами області, організовує проведення відповідних нарад;
 67. проводить моніторинг фінансово-економічного стану та наявної ресурсної бази об’єднаних територіальних громад області;
 68. розробляє спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації рекомендації щодо підвищення рівня спроможності територіальних громад та забезпечує поширення кращих практик місцевого самоврядування;
 69. аналізує стан та перспективи розвитку співробітництва територіальних громад;
 70. вносить, в установленому порядку, пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України в межах визначених повноважень;
 71. формує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для надання голові обласної державної адміністрації;
 72. вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;
 73. розробляє проєкти розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках, – проєкти нормативно-правових актів з питань реалізації власних повноважень;
 74. бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 75. бере участь у розробленні проєктів розпоряджень обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 76. формує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп, у межах своїх повноважень;
 77. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації;
 78. забезпечує, в межах повноважень, ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 79. у межах своєї компетенції забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 80. розглядає, в установленому законодавством порядку, звернення громадян;
 81. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
 82. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 83. постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;
 84. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 85. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 86. забезпечує, у межах своїх повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 87. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 88. забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 89. бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);
 90. забезпечує захист персональних даних;
 91. здійснює інші передбачені законодавством повноваження.


6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1. залучати, в установленому чинним законодавством порядку, спеціалістів інших підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), об'єднань громадян (за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 2. одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 3. скликати, в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
 4. надавати, в установленому порядку, пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних державних адміністрацій з питань соціально-економічного, промислового, інвестиційного розвитку;
 5. користуватись, в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Департамент, в установленому законодавством порядку та в межах повноважень, взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, структурними підрозділами та апаратом Чернівецької обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Чернівецької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

9. Директор Департаменту:

 1. здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності Департаменту, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;
 2. надає для затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації Положення про Департамент;
 3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
 4. планує роботу Департаменту, надає пропозиції щодо формування планів роботи Чернівецької обласної державної адміністрації;
 5. вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
 6. звітує перед головою Чернівецької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
 7. може входити до складу колегії Чернівецької обласної державної адміністрації;
 8. надає пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;
 9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 10. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації;
 11. видає, в межах своїх повноважень, накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;
 12. подає для затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників Департаменту;
 13. розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Чернівецької обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;
 14. здійснює добір кадрів;
 15. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
 16. призначає на посаду і звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, приймає рішення про присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 17. приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, приймає рішення про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 
 18. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
 19. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку, правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 20. здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

10. Директор Департаменту здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті.

11. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції України,  законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Чернівецької обласної державної адміністрації, Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

12. Директор Департаменту має заступників, які призначаються на посади і звільняються з посад директором Департаменту за погодженням з головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

У разі відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує посадова особа, на яку розпорядженням обласної державної адміністрації покладено виконання обов’язків директора Департаменту.

13. Директор Департаменту за дорученням і на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації може здійснювати представництво інтересів Чернівецької обласної державної адміністрації у судових органах із спорів, які стосуються сфери повноважень та завдань Департаменту.

За дорученням директора Департаменту підлеглі працівники на підставі довіреності керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації можуть здійснювати аналогічні представницькі функції. У посадових інструкціях таких працівників (в обов’язковому порядку щодо штатних працівників – головних спеціалістів-юрисконсультів) зазначається про можливість такого представництва.

14. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, може бути утворено колегію у складі директора Департаменту (голова колегії), заступника директора та начальників управлінь, інших працівників Департаменту. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів Чернівецької обласної державної адміністрації. Кількісний, персональний склад колегії та Положення про неї затверджується наказами директора Департаменту. Рішення колегії може реалізовуватися шляхом видання наказів директора Департаменту.

15. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту визначає голова Чернівецької обласної державної адміністрації у межах виділених бюджетних асигнувань.

17. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова Чернівецької обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами).

18. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, кодом Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux