Положення про департамент освіти і науки

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Чернівецької обласної державної адміністрації

1. Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Чернівецької області забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству освіти і науки України (далі - МОНУ), іншим центральним органам виконавчої влади.

Повна назва Департаменту - Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації.

Скорочене найменування Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації - ДОН Чернівецької ОДА.

Департамент є правонаступником в частині прав та обов’язків відповідно до актів прийому-передачі майна та справ - майнових та інших прав і обов’язків Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, наказами МОНУ, розпорядженнями Чернівецької обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, прийнятими в межах компетенції, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти і науки, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, а також питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Основними завданнями Департаменту є:

 1. участь у забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти, наукової, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності;

 2. забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

 3. визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;

 4. створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

 5. створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

 6. забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально- економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

 7. здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням закладами освіти усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

 8. координація діяльності закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

 9. управління закладами освіти, установами комунальної форми власності, що перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

 10. здійснення аналізу, моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері управління Департаменту;

 11. участь у формуванні регіональної освітньої політики, сприяння у впровадженні інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток області;

 12. сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

 13. забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. координує роботу місцевих органів управління освітою, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді;
 4. аналізує стан освіти і науки, інтелектуальної власності в області, бере участь у розробленні регіональних програм їх розвитку, а також науково- технічної та інноваційної діяльності, організовує і контролює виконання цих програм;
 5. прогнозує потребу області у фахівцях для системи освіти і науки, бере участь у формуванні регіонального замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно (професійно-технічними) закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів;
 6. здійснює, у межах делегованих повноважень МОНУ, контроль за освітньою діяльністю державних і комунальних закладів вищої освіти, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань інноваційної діяльності;
 7. сприяє розвитку мережі закладів освіти в області, утворює в межах своїх повноважень заклади освіти або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації;
 8. організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених в області, педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
 9. здійснює заходи щодо розгляду заяв про отримання ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти та дошкільної освіти у Чернівецькій області, видачі, переоформлення, анулювання ліцензій, формування, ведення та забезпечення зберігання ліцензійних справ, ведення обліку заяв та виданих ліцензій, передачі відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщення інформації про прийняті рішення з питань ліцензування, підготовки проектів розпоряджень обласної державної адміністрації з зазначених питань;
 10. здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в установленому законодавством порядку;
 11. співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково- дослідних підрозділів закладів вищої освіти;
 12. вживає заходи із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 13. забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження та розвитку національної культури, національних традицій Українського народу і національних меншин України;
 14. впроваджує в практику рекомендовані МОНУ нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
 15. формує замовлення на навчально-методичну літературу та документів про освіту;
 16. залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно- культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 17. проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, профільні школи, змагання, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
 18. вживає заходи щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі, які виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників), закладах інтернатного типу, дитячих будинках незалежно від форм власності;
 19. сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та службам у справах дітей у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
 20. організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
 21. розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників освітнього процесу;
 22. сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів освіти та наукових установ;
 23. сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань інноваційної діяльності;
 24. бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних програм;
 25. вживає у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення житлових умов проживання студентів у студентських гуртожитках, працівників освіти і науки, організації їх медичного обслуговування;
 26. розглядає питання та вносить МОНУ в установленому порядку пропозиції щодо відзначення державними нагородами працівників освіти, сфери наукової, інноваційної діяльності, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
 27. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 28. готує та в установленому порядку подає МОНУ, статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, стан реалізації інноваційних проектів, що належать до його компетенції;
 29. подає пропозиції щодо налагодження міжнародного співробітництва;
 30. бере участь у межах своїх повноважень в організації на відповідній території виставково-ярмаркових заходів;
 31. координує роботу, у межах делегованих повноважень, закладів вищої освіти та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в регіоні;
 32. проводить серед населення інформаційні та роз'яснювальні кампанії зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції;
 33. розробляє та бере участь у розробленні регіональних програм, для покращення якості освіти, науки у Чернівецькій області;
 34. розробляє і подає на розгляд Чернівецької обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти і науки та заходів галузі;
 35. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно- територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
 36. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного    та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 37. вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
 38. розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації своїх повноважень;
 39. бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
 40. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
 41. готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належить до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України;
 42. координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, молоді, сприяє збереженню та розвитку мережі закладів позашкільної освіти;
 43. здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу;
 44. надає адміністративні послуги;
 45. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
 46. бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головним розробником яких є інші структурні підрозділи;
 47. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 48. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 49. опрацьовує запити і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 50. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 51. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 52. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 53. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 54. забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 55. забезпечує захист персональних даних;
 56. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 57. бере участь у вирішені відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 58. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
 59. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
 60. забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
 61. здійснює формування та розміщення регіонального замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
 62. координує адміністрування реєстру дітей, які пройшли комплексну оцінку і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах; реєстру закладів освіти, а також фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами;
 63. здійснює координацію роботи інклюзивно-ресурсних центрів та забезпечення контролю за їх діяльністю, дотриманням вимог законодавства;
 64. здійснює контроль за дотриманням прав дітей, у тому числі дітей- сиріт, позбавлених батьківського піклування, на інклюзивне навчання;
 65. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань згідно чинного законодавства;
 66. забезпечує розроблення регіональних програм підготовки кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
 67. організовує діяльність регіональної ради професійної (професійно- технічної) освіти;
 68. здійснює оперативне управління майном закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
 69. здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово- господарської діяльності;
 70. здійснює контроль за виконанням показників регіонального та державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів;
 71. надає Міністерству освіти і науки України пропозиції щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;
 72. здійснює контроль за організацією освітнього процесу у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, створенням на їх базі навчально- практичних центрів (за галузевим спрямуванням), сприяє впровадженню сучасних виробничих технологій;
 73. оголошує та проводить конкурси на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету;
 74. здійснює заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної відповідальності призначених директорів закладів професійної (професійно- технічної) освіти;
 75. призначає, звільняє з посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів у зв’язку із закінченням строку дії строкового трудового договору (контракту), а також достроково відповідно до законодавства;
 76. продовжує трудові відносини з директорами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів на підставі та умовах строкового трудового договору (контракту);
 77. укладає додаткові угоди до строкового трудового договору (контракту) з директорами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів;
 78. забезпечує ведення та зберігання трудових книжок і особових справ директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів.

5. Департамент має право:

 1. одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 2. проводити конференції, семінари, наради, крайові збори з питань, що належать до його компетенції;

 3. вносити до МОНУ пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально- методичного забезпечення закладів освіти;

 4. за дорученням голови обласної державної адміністрації утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового, інноваційного та творчого потенціалу області;

 5.  створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОНУ впроваджувати їх у практику;

 6. організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;

 7. координувати діяльність закладів освіти щодо забезпечення підручниками;

 8.  формувати замовлення і здійснювати розподіл підручниками, відповідно до освітніх потреб;

 9. залучати до розгляду питань працівників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

 10. здійснювати співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, закладами освіти і науковими установами зарубіжних країн, громадськими організаціями, фондами тощо;

 11. представляти в установленому порядку інтереси Департаменту в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції;

 12. організовувати та забезпечувати на підставі плану діяльності та індикативних прогнозних показників бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди складання проекту кошторису та бюджетного запиту і подає їх Департаменту фінансів обласної державної адміністрації;

 13. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6. Департамент в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Чернівецької обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МОНУ.

8. Директор Департаменту:

 1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;
 2. подає на затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації Положення про Департамент, його структуру, затверджує положення про його структурні підрозділи;
 3. затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
 4. планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Чернівецької обласної державної адміністрації;
 5.  вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
 6. звітує перед головою Чернівецької обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
 7. може входити до складу колегії Чернівецької обласної державної адміністрації;
 8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
 9. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
 10. представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Чернівецької обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Чернівецької обласної державної адміністрації;
 11. спрямовує і координує діяльність підзвітних і підпорядкованих місцевих органів управління освітою, установ та закладів;
 12. видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Чернівецькій області;
 13. подає на затвердження голові Чернівецької обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; ,
 14. розпоряджається коштами в межах затвердженого головою Чернівецької обласної державної адміністрації кошторису витрат;
 15. здійснює добір кадрів;
 16. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
 17. призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 18. здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 19. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
 20. забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом;
 21. за результатами конкурсу призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (фінансування яких здійснюється з обласних бюджетів), здійснює їх заохочення, преміювання, притягнення до дисциплінарної відповідальності та укладає з ними строкові трудові договори (контракти);
 22. погоджує призначання та звільнення з посади, вирішує питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, за попереднім погодженням із засновником (засновниками), директорів закладів загальної середньої освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету за результатами конкурсів шляхом укладання строкового трудового договору (контракту);
 23. погоджує заохочення, преміювання директорів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування;
 24. погоджує статути, штатні нормативи, графіки роботи закладів освіти, які входять в мережу Департаменту;
 25. погоджує статути, штатні нормативи, графіки роботи інклюзивно- ресурсних центрів та кандидатур на посади директорів;
 26. здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

9. Директор Департаменту здійснює визначені законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у Департаменті.

10. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

11. У Департаменті для узгодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступників директора, а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників місцевих органів управління освітою, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, закладів освіти та підзвітних установ.

До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, а також науковці, висококваліфіковані спеціалісти.

Склад колегії затверджується наказом директора Департаменту.

Рішення колегії затверджуються наказами Департаменту.

12. Відповідно до потреб забезпечення належного функціонування Департаменту, підпорядкованих закладів та установ освіти і науки, можуть утворюватися підрозділи (групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують на госпрозрахунковій основі).

13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися громадські, наукові ради та комісії у складі вчених і висококваліфікованих спеціалістів.

Положення про Раду директорів закладів загальної середньої освіти та Громадську раду з питань освіти, науки і виховання, їхній склад, плани роботи затверджуються наказом директора Департаменту.

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова Чернівецької обласної державної адміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для державної адміністрації граничної чисельності працівників.

Департамент є бюджетною неприбутковою установою.

Кошторис, штатний розпис Департаменту затверджуються головою обласної державної адміністрацій після проведення їх експертизи Департаментом фінансів обласної державної адміністрації.

15. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та закріплене за ним майно, може від свого імені та в установленому чинним законодавством порядку укладати договори та угоди, набувати майнових прав відповідно до законодавства.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux