Положення про департамент капітального будівництва

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА

Чернівецької обласної державної адміністрації

1. Департамент капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації (далі - Департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на Департамент завдань.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству розвитку громад та територій України.

Департамент є правонаступником в частині своїх повноважень Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства обласної державної адміністрації відповідно до передавального акта. 

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

4. Статус Департаменту як юридичної особи публічного права визначається головою обласної державної адміністрації.

5. Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва, в сфері містобудування та архітектури на території  області.

6. Департамент відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, актів Міністерства розвитку громад та територій України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) виконує функції єдиного замовника будівництва, реконструкції, реставрації, капітального і поточного ремонту об’єктів житлово-комунального, соціально-культурного призначення, адміністративних будівель та здійснює технічний нагляд за:

 • будівництвом об’єктів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, першочергових аварійно-відбудовних робіт;
 • будівництвом, реконструкцією об’єктів незавершеного і нового будівництва, а також реставрацією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення, адміністративних будівель;

 3) забезпечує у межах своїх повноважень  захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

6) вносить пропозиції щодо проєкту обласного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проєкти розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проєкти нормативно-правових актів, з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проєктів розпоряджень обласної державної адміністрації, проєктів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної

політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

28) сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проєктних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

29) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

30) готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

31) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

32) забезпечує розробку інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів області;

33) розробляє поточні й перспективні програми капітального будівництва в межах своїх повноважень, складає титули об’єктів будівництва та на виконання проєктно-вишукувальних робіт для будівництва і подає їх на затвердження в установленому порядку;

34) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проєктно-вишукувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титулів об’єктів та укладених договорів в межах виділених асигнувань;

35) здійснює контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних будівельно-монтажних робіт проєктно-кошторисній документації, технічним умовам і стандартам;

36) розміщує замовлення на проєктно-розвідувальні роботи, укладає з проєктними і розвідувальними організаціями договори на розробку проєктно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

37) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

38) здійснює передачу в установлені терміни проєктним підприємствам, установам, організаціям завдань на проєктування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проєктно-вишукувальних робіт та розроблення проєктно-кошторисної документації;

39) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проєктних підприємств, установ, організацій проєктно-кошторисної та іншої документації, забез­печує в установленому порядку проведення  експертизи цієї докумен­тації відповідно до вимог чинного законодавства, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

40) укладає з будівельними організаціями відповідні договори на будівництво у відповідності до проєктно-кошторисної документації та тендерних пропозицій;

41) направляє повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 р. № 406;

42) одержує від відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю дозволи на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

43) передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

44) передає будівельній організації в погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на виконання будівельно-монтажних робіт;      

45) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

46) бере участь в утворенні й роботі комісій з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів з метою введення їх в експлуатацію;

47) забезпечує оформлення декларацій про готовність об’єкта до експлуатації на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі;

48) забезпечує оформлення акта готовності об’єкта до експлуатації з отриманням відповідного сертифікату на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

49) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

50) здійснює розрахунки з підрядними та іншими організаціями за виконані роботи та надані послуги;

51) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить про­позиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

52) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

53) перевіряє подані до оплати документи генпідряних, підрядних, постачальних, проєктних, розвідувальних та інших підприємств, установ та організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

54) надає на  договірних  засадах  послуги  замовника підприємствам і організаціям, незалежно від форм власності, та окремим громадянам;

55)  у разі визначення Департаменту розпорядником коштів, бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

56)  розробляє проєкти комплексних регіональних програм будівництва;

57)  здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

58) бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

59) здійснює моніторинг проєктування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проєктів державного значення;

60)  бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження;

61) бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території; бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку у частині відбору та супроводу проєктів, які реалізовуються за кошти державного фонду регіонального розвитку;

62) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточні, перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці;

63) здійснює інші повноваження, пов'язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері будівництва;

64) вносить пропозиції до проєкту обласного бюджету з питань фінансування обласних програм та заходів у сфері архітектури та містобудування;

65) надає адміністративні послуги;

66) забезпечує доступність матеріалів містобудівної документації шляхом їх  розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації;

67) організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

68) організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;

69)  здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території області;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

забудови та іншого використання територій;

70) визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

71) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил при розробленні та реалізації затвердженої містобудівної документації;

72) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;

73) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області;

74) у межах компетенції, на підставі проєктних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

75) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

76) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

77) забезпечує у встановленому порядку контроль за діяльністю виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (стаття 13 Закону України "Про архітектурну діяльність");

78) координує діяльність:

 • уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичного і нормативного забезпечення їх роботи;
 • суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини;
 • підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

79) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об'єктів архітектури;

80) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;

81)  забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

82) організовує проведення у встановленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

83) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

84) забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

85)  здійснює організацію діяльності з видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів Чернівецької області;

86)  готує рішення щодо планування території на регіональному рівні;

87) інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погод­женням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5)  скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

6)  створювати підрозділи у структурі Департаменту, проєктні групи та групи технічного нагляду за будівництвом, за погодженням з головою обласної дер­жавної адміністрації;

7) обґрунтовувати доцільність та ініціювати створення державних чи комунальних підприємств, з різних видів діяльності у сфері будівництва відповідно до чинного законодавства;

8) розпоряджатися коштами в межах затвердженого в уста­новленому порядку кошторису на виконання основних завдань та функцій замовника;

9) здійснювати закупівлю технологічного, енергетичного, електротехнічного та іншого устаткування, апаратури, матеріалів, постачання яких згідно з догово­ром покладено на замовника;

10) реалізовувати залишки матеріалів та обладнання, що зберігається на складах та придбані в минулі роки, які на цей час є як морально, так і фізично застарілими та не можуть використовуватися для комплектації об’єктів будівництва.

Кошти від реалізації обладнання та матеріалів направляти:

 • на здійснення видатків, що входять до загальної вартості об’єктів, за якими Управління виконує функції замовника та здійснює технічний нагляд;
 • до спеціального фонду державного бюджету як надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна, з напрямами витрачання відповідно до чинного законодавства у межах затвердженого кошторису;

11) представляти і захищати свої інтереси у державних,  судових, громадських, підприємницьких та інших органах щодо спорів, які стосуються сфери повноважень та завдань Департаменту.

9. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, районними державними адміністраціями, об’єднаними територіальними громадами,  територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також  підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій України в установленому законодавством порядку.

11. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про Департамент;

3) затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Департаменту, розподіляє обов'язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проєкти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, та їх територіальними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва  обласної державної  адміністрації;

11)  видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в органах  юстиції;

12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельно­сті та фонду оплати праці його працівників;

13)  розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;

14)  здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, здійснює заходи щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює заходи щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

18) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового/трудовому розпорядку та виконавської дисципліни;

19)  за дорученням керівництва  обласної державної адміністрації може представляти обласну державну адміністрацію у судових органах, щодо спорів, які стосуються сфери повноважень та завдань Департаменту;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Директор Департаменту здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті.

13. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, наказам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасо­вані головою обласної державної адміністрації, Міністерством розвитку громад та територій України.

Для вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, у Департаменті може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступника директора Департаменту (за посадою), інших відповідальних працівників Департаменту.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Склад колегії затверджується  наказом директора Департаменту.

Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

14. Директор Департаменту може мати заступників.

Заступники директора Департаменту призначаються на посаду та звільняються з посади директором Департаменту відповідно до законодавства про державну службу за погодженням з головою обласної державної адміністрації.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Джерелами утримання Департаменту є кошти спеціального (утворюється з коштів, передбачених у вартості будівництва на утримання служб замовника) та загального фондів державного бюджету, інші джерела, не заборонені  чинним законодавством.

16. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голо­ва обласної державної адміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами), після попередньої їх експертизи в Департаменті фінансів обласної державної адміністрації.

17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux