Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Чернівецької обласної державної адміністрації


I. Загальні положення:

1. Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Відділ підпорядковується та підзвітний голові обласної державної адміністрації, заступнику голови обласної державної адміністрації з оборонних питань, а з питань організації роботи апарату обласної державної адміністрації – керівнику апарату обласної державної адміністрації.

3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, Регламентом Чернівецької обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Чернівецької обласної державної адміністрації, рішеннями Ради оборони області, дорученнями керівництва (голови, заступників голови, керівника апарату) обласної державної адміністрації, рішеннями Чернівецької обласної ради та цим Положенням.

4. За дорученням голови обласної державної адміністрації діяльність Відділу координує заступник голови обласної державної адміністрації з оборонних питань.

5. Відділ забезпечує виконання доручень (завдань) голови обласної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату обласної державної адміністрації.

6. Основним завданням Відділу є забезпечення в межах компетенції реалізації державної політики, повноважень Чернівецької обласної державної адміністрації у галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян та оборонної роботи.

7. Покладання на Відділ обов’язків і завдань, що не належать або виходять за межі його повноважень, а також обмежують виконання покладених на нього завдань, не допускається.

8. На посади працівників Відділу призначаються особи, котрі мають відповідний досвід роботи у сфері оборонної та /або правоохоронної діяльності не менше двох років.


II. Основні завдання та функції:

1.Основними завданнями відділу є:

1) Виконання вимог Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,

інших центральних органів виконавчої влади з питань правоохоронної та оборонної роботи.

2) Організаційне, аналітичне, консультативне та інформаційне здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» з оборонних та правоохоронних питань.

3) Участь в організації виконання заходів на території області, спрямованих на оборону України.

4) Створення умов для належного функціонування військових частин Збройних Сил України, правоохоронних органів, Національної гвардії України та підрозділів Державної прикордонної служби на території області.

5) Організація взаємодії з правоохоронними органами та іншими органами державної влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, виконує в межах компетенції заходи, спрямовані на реалізацію повноважень голови обласної державної адміністрації щодо координаційних функцій у цій сфері.

2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) Взаємодіє у межах компетенції з органами військового управління, військовими частинами Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Національною гвардією України та іншими військовими формуваннями, що розташовані на території області, з правоохоронними органами та іншими органами державної влади з оборонних питань та питань щодо громадської безпеки, охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю.

2) Сприяє військовим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням розташованим на території Чернівецької області, що утворюються відповідно до законодавства, правоохоронним органам у виконанні покладених на них завдань.

3) Бере участь у розробленні та виконанні, в межах компетенції, цільових і комплексних програм з питань, що належать до повноважень Відділу, а також організації виконання державних і регіональних програм з оборонних та правоохоронних питань.

4) Розробляє проєкти наказів, розпоряджень, голови обласної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату обласної державної адміністрації, рішень Ради оборони та Чернівецької обласної ради з оборонних та правоохоронних питань.

5) Сприяє підрозділам Державної прикордонної служби України в охороні та підтриманні встановленого режиму на державному кордоні, створенню належних умов для функціонування розташованих на території області, діючих відповідно до чинного законодавства України, пунктів пропуску через державний кордон України.

6) Організовує роботу міжвідомчої комісії з питань запобігання порушень державного кордону в контрольованих прикордонних районах Чернівецької області.

7) Вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон, розташованих на території Чернівецької області. Вивчає та аналізує стан здійснення в області заходів щодо виконання вимог законодавства з питань охорони державного кордону та функціонування пунктів пропуску через державний кордон.

8) Бере участь в організації виконання законодавства про військовий обов’язок та військову службу посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями області.

9) Сприяє територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) області у їх роботі в мирний час та під час дії правового режиму воєнного стану з питань призову по мобілізації.

10) Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову на строкову військову службу та відбору громадян на військову службу за контрактом.

11) Організовує проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу.

12) Взаємодіє з ТЦК та СП області щодо виконання законодавства України стосовно дотримання прав та соціальних гарантій громадян, які можуть бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнені з військової служби, та членів їхніх сімей.

13) Готує матеріали та забезпечує організацію проведення засідань Ради оборони області з оборонних питань. Готує проєкти рішень Ради оборони області з оборонних питань та контролює їх виконання.

14) У межах компетенції бере участь в організації виконання заходів з питань територіальної оборони, спрямованих на реалізацію повноважень голови обласної державної адміністрації у цій сфері.

15) В межах компетенції, організовує і контролює роботу, пов’язану з виділенням військовим частинам, установам і навчальним закладам Збройних Сил України службових приміщень, земельних ділянок, надання комунально-побутових та інших послуг.

16) Організовує надання шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

17) За дорученням керівництва обласної державної адміністрації забезпечує збір, аналіз та узагальнення інформаційних матеріалів з оборонних та правоохоронних питань.

18) Бере участь у підготовці і реалізації заходів щодо посилення боротьби зі злочинністю, надає методичну і практичну допомогу з цих питань місцевим органам державної виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

19) Контролює виконання заходів визначених розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, його заступників та керівника апарату обласної державної адміністрації з оборонних та правоохоронних питань.

20) Вносить пропозиції та готує необхідні матеріали з питань забезпечення законності, правопорядку, проведення аналізу виконання заходів з профілактики правопорушень, виконання загальнодержавних, регіональних програм з правоохоронних питань та розгляду їх на колегіях (нарадах) за участю керівників правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування.

21) Забезпечує організацію проведення спільних нарад, семінарів, конференцій, засідань за круглим столом, ініційованих правоохоронними органами та громадськістю з актуальних питань у сфері запобігання і протидії злочинності та правопорушень, з метою пошуку шляхів їх вирішення та підвищення ефективності взаємодії.

22) У межах своєї компетенції, спільно з органами військового управління, командуванням військових частин, Національної поліції України та підрозділами Державної прикордонної служби України здійснює координацію та контроль за діяльністю добровольчих формувань районів, заслуховує повідомлення і звіти керівників зазначених формувань.

23) За дорученням керівництва обласної державної адміністрації забезпечує розгляд листів, запитів та інших матеріалів з оборонних та правоохоронних питань.

24) Сприяє інформуванню громадськості, зокрема через засоби масової інформації, про діяльність військових та правоохоронних органів з оборонних та правоохоронних питань.

25) Контролює дотримання відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації законодавства про статус ветеранів війни, військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, учасників бойових дій, які брали безпосередню участь у відсічі збройній агресії росії проти України та гарантій їх соціального захисту.

26) Бере участь у діяльності робочої групи з підготовки пропозицій щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, військовослужбовців та їх сімей.

27) Сприяє діяльності координаційної групи Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Чернівецькій області.

28) За дорученням керівництва обласної державної адміністрації, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, що належать до компетенції Відділу.

29) За дорученням керівництва обласної державної адміністрації, розглядає звернення громадян та їх об’єднань з питань, що належать до компетенції Відділу.

30) Бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених центральними органами виконавчої влади з оборонних та правоохоронних питань.

31) Готує інформаційні та аналітичні матеріали керівництву обласної державної адміністрації для їх розгляду на засіданнях, колегіях (нарадах) обласної державної адміністрації, сесіях обласної ради з оборонних та правоохоронних питань.

32) Відділ зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків, крім випадків, передбачених законом.

33) Під час виконання покладених на Відділ завдань, забезпечує дотримання режиму секретності, охорону державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом.

34) Бере участь в опрацюванні заходів психологічної та соціальної реабілітації військовослужбовців звільнених у запас або відставку та членів їх сімей.

35) Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

36) Здійснює інші повноваження, визначені законом.


ІІІ. Права Відділу

1. За дорученням керівництва обласної державної адміністрації проводити перевірки стану виконання структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування заходів, спрямованих на профілактику правопорушень, запобігання злочинності та оборонну роботу.

2. Запитувати інформацію у посадових осіб органів управління Збройних Сил України, інших військових формувань, що утворюються відповідно до законодавства, дислокованих на території Чернівецької області, про виконання вимог законодавства стосовно правового та соціального захисту учасників бойових дій, осіб, які мають бути призвані на військову службу, перебувають на військовій службі, звільнених у запас або відставку, пенсіонерів та членів сімей.

3. Готувати і доводити структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, міським, селищним радам обов’язкові для виконання накази та розпорядження обласної державної адміністрації, рішення Ради оборони області з оборонних та правоохоронних питань.

4. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

5. За дорученням керівництва обласної державної адміністрації скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Відділу.

6. Виносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції Відділу.

7. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

8. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції Відділу, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за їх згодою).


ІV. Начальник Відділу

1.Відділ очолює начальник, котрий призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату обласної державної адміністрації у порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

2. Начальник відділу:

Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань.

Планує роботу Відділу, вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

Бере участь в роботі комісій, визначених розпорядженнями голови обласної державної адміністрації.

Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового та внутрішнього трудового розпорядку.

Звітує перед головою обласної державної адміністрації, заступником голови обласної державної адміністрації з оборонних питань про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи.

3. Начальник Відділу може мати заступника. У разі відсутності начальника Відділу, його обов’язки виконує заступник начальника Відділу, а у разі його відсутності – головний спеціаліст Відділу згідно з наказом керівника апарату обласної державної адміністрації.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux