• Про управління капітального будівництва
  • Положення
  • Структура
  • Контакти

Про управління капітального будівництва

58013 м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А, т.(0372) 57-66-68, т./факс (0372) 57-30-22, e-mail: ukb@bukoda.gov.ua

Начальник управління – Пуршага Олександр Іванович

Режим роботи:

Пн-Чт – з 09-00 до 18-00

Пт – з 09-00 до 16-45

Обідня перерва з 13-00 до 13-45

Управління капітального будівництва є структурним підрозділом облдержадміністрації, підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Основні завдання (відповідно до Положення про управління капітального будівництва)

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) виконує функції єдиного замовника на території області та здійснює технічний нагляд за:

 будівництвом об’єктів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, першочергових аварійно-відбудовних робіт;

 будівництвом, реконструкцією об’єктів незавершеного і нового будівництва, а також реставрацією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення, адміністративних будівель;

 будівництвом, реконструкцією та ремонтом вулиць, доріг, мостів та інших об’єктів дорожнього господарства комунальної власності та доріг загального користування місцевого та державного значення, що фінансуються за рахунок усіх  бюджетних джерел фінансування;

3) забезпечує у межах своїх повноважень  захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів для усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

6) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів, з питань реалізації галузевих повноважень;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень обласної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

22) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

23) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

24) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

26) забезпечує захист персональних даних;

27) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

28) сприяє впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

29) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

30) готує пропозиції з питань розвитку будівництва і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

31) забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

32) розробляє поточні й перспективні програми капітального будівництва в межах своїх повноважень, складає титули бу­дов та проектно-вишукувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

33) забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-вишукувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титулів будов та укладених договорів;

34) здійснює контроль за відповідністю обсягів та якістю виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

35) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і розвідувальними організаціями договори на розробку проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

36) здійснює передачу в установлені терміни проектним підприємствам, установам, організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектно-вишукувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

37) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних підприємств, установ, організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забез­печує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї докумен­тації, її погодження і затвердження та передає цю документацію будівельним організаціям;

38) укладає з будівельними організаціями відповідні договори на будівництво; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до чинних нормативних актів;

39) направляє повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 р. №406;

40) одержує від відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю дозволи на виконання будівельних робіт - щодо об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками ;

41) забезпечує підготовку геодезичної основи для будівництва;

42)передає будівельній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

43) передає будівельній організації в погоджені нею терміни документи про дозвіл відповідних органів на:

виконання будівельно-монтажних робіт;   

відведення земельної ділянки під будівництво;

проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій (кабельних, газових, водопро­відних, каналізаційних тощо), розміщених на території будівельного майданчика;

користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

вирубування лісу і пересадження дерев;

перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередач, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв'язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору;

44) забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають знесенню, перенесенню або реконструкції; у разі знесення – вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів, забезпечує їх відшкодування;

45) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

46) бере участь в утворенні й роботі комісій з попередньої перевірки будівельної готовності об'єктів з метою введення їх в експлуатацію;

47) забезпечує оформлення декларацій про готовність об’єкта до експлуатації на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та об’єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі;

48) забезпечує оформлення акта готовності об’єкта до експлуатації з отриманням відповідного сертифікату на об’єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;

49) передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

50) здійснює розрахунки з підрядними та іншими організаціями за виконані роботи та надані послуги;

51) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані або припинені будівництвом об'єкти і вживає заходів для їх збереження, вносить про­позиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

52) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

53) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших підприємств, установ та організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

54) надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям, незалежно від форм власності, та окремим громадянам;

55) у разі визначення управління розпорядником коштів, бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

56) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва;

57) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;

58) бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

59) здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

60) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження;

61) бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

62) розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточні, перспективні програми капітального будівництва у межах адміністративно-територіальної одиниці;

63) здійснює інші повноваження, пов'язані з реалізацією покладених на обласну державну адміністрацію завдань у сфері будівництва.

64) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

Нормативно-правові засади діяльності, що належать до компетенції структурного підрозділу

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями обласної державної адміністрації.

Графік прийому громадян

П.І.Б.

День проведення прийому громадян

Місце проведення

Пуршага Олександр Іванович

Щовівторка

з 10.00 до 18.00

У приміщенні управління капітального будівництва

Штефуник Юрій Степанович

Щопонеділка

з 10.00 до 18.00

У приміщенні управління капітального будівництва

Кміть Ірина Ярославівна

 

У приміщенні управління капітального будівництва

 

Структура управління

п/п

П.І.П.

Посада

Номер телефону,

e-mail

1.

Пуршага Олександр Іванович

начальник

(0372)57-66-68

2.

Штефуник Юрій Степанович

заступник начальника управління-начальник фінансово-економічного відділу

(0372) 52-05-28

3.

Кміть Ірина Ярославівна

заступник начальника управління – начальник відділу проектно-договірного та тендерного забезпечення

(0372) 57-46-66

4.

Галаченко Ірина Іванівна

начальник відділу управління персоналом, юридичного та організаційного забезпечення

(0372) 51-72-25

5.

Ратуш Тетяна Борисівна

головний бухгалтер-начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(0372) 57-46-09

6.

Бабенко Олег Миколайович

начальник аналітичного відділу

(0372) 51-32-94

7.

Чорней Олександр Петрович

начальник виробничо-технічного відділу

(0372) 57-46-47

 

 

Структура

Контакти