Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки (із змінами)

Зведений стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки (із змінами)

ЗВЕДЕНИЙ  СТРАТЕГІЧНИЙ  ПЛАН 

ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

на 2019 – 2021 роки (із змінами)

_Чернівецька  обласна державна адміністрація__


І. МЕТА (МІСІЯ) ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

Мета (місія) внутрішнього аудиту.

Сприяння Чернівецькій обласній державній адміністрації та її структурним підрозділам, установам і організаціям, що належать до їх сфери управління  у досягненні визначених цілей шляхом підготовки та надання  голові обласної державної адміністрації, керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій, спрямованих на:

- удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами, зокрема стосовно прийняття та впровадження управлінських рішень з питань використання бюджетних коштів;

- запобігання виникненню помилок чи інших недоліків з питань фінансово-господарської діяльності та незаконного, неефективного  або нераціонального використання бюджетних коштів;

- підвищення ефективності та результативності системи внутрішнього контролю (у тому числі управління), діяльності з управління ризиками;

-   проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань  і функцій за призначенням, виконання бюджетних  програм, надання послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій та ступеня виконання завдань і досягнення поставлених цілей.

IІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПОВ’ЯЗАНЕ З:

1) Припиненням повноважень щодо здійснення Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації аудиторської діяльності у      закладах охорони здоров’я (комунальних некомерційних підприємствах обласного рівня) згідно наказу по Департаменту від 15.09.2020 №39к §1 “Про припинення делегування повноважень щодо проведення  аудиторської діяльності” та розпорядження голови облдержадміністрації С.Осачука від 25.09.2020 №930-р.

 Зокрема, діяльність внутрішнього аудиту здійснювалась в рамках аналогічного напрямку діяльності облдержадміністрації трьома спеціалістами відділу з питань внутрішнього аудиту Комунальної установи “Чернівецький обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, інженерно-технічного та фармацевтичного супроводу діяльності закладів охорони здоров’я області”, яке згідно рішення ХХХVI сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 04.02.2020 №9-36/20  реорганізувалось в Комунальне некомерційне підприємство “Чернівецький обласний центр громадського здоров’я Чернівецької обласної ради”.

Утворене обласною радою Комунальне підприємство згідно Статуту перебуває в оперативному управлінні Чернівецької обласної ради, є правонаступником реорганізованої комунальної установи та згідно наказу Департаменту охорони здоров’я від 23.04.2020 №20к §2 продовжувало здійснювати аудиторську діяльність в  інших комунальних установах охорони здоров’я обласного рівня в рамках аналогічної діяльності облдержадміністрації, що спричиняє порушення нормативних актів Міністерства фінансів України з питань діяльності внутрішнього аудиту.

2) Частковою  зміною  функцій Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, що обумовлено перетворенням закладів охорони здоров’я області в комунальні некомерційні підприємства.

Вказане послужило передумовою для прийняття головою Чернівецької обласної державної адміністрації С.Осачуком управлінського рішення щодо  припинення повноважень  в частині  здійснення Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації аудиторської діяльності у закладах охорони здоров’я обласного рівня в особі новоутвореного Комунального некомерційного підприємства.

 Обґрунтування щодо внесення змін до зведеного Стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту Чернівецької обласної державної адміністрації на 2019 – 2021 роки, затвердженого  в.о. голови Чернівецької обласної державної адміністрації М.Павлюком від 14.02.2019, наведено у додатку до цього зведеного Стратегічного плану.

ІІI. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

3.1. Стратегічні цілі внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки визначено з урахуванням стратегії (пріоритетів) та цілей діяльності Чернівецької обласної державної адміністрації:

Стратегічні цілі (пріоритети) діяльності державного органу

Основні документи, які визначають стратегію (пріоритети) та цілі діяльності державного органу

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

1

2

3

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації (в особі сектора внутрішнього аудиту)


Забезпечення організації діяльності виконавчої влади в області в межах визначених повноважень, дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, що регулюють та забезпечують діяльність місцевих держадміністрацій.

Забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

Реалізація державної політики з питань державної служби та кадрової політики.

Посилення контролю за ефективним та якісним виконанням державних (регіональних) програм.

Покращення якості надання адміністративних послуг.

Управління державними фінансами, ефективне і прозоре планування та використання бюджетних коштів.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації”,  Закон України “Про державну службу”, законодавчі та нормативні акти з питань фінансів та облікової політики, адміністративних послуг, правління персоналом, звернення громадян та діяльності облдержадміністрації в галузевих напрямках, Стратегія реформування державного управління на 2016-2020 роки та План заходів з її реалізації, що затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №474-р, Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 №1062, Положення про структурні підрозділи облдержадміністрації тощо.

 Покращення функціонування та удосконалення у структурних підрозділах облдержадміністрації системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.

Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків   у фінансово-господарській діяльності та незаконного, неефективного  або нераціонального використання бюджетних коштів.

 Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи)

 Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення, іншим категоріям осіб, які згідно із законодавством України мають право на державну соціальну підтримку.

Посилення контролю за виконанням програм і заходів у сфері соціального захисту населення.

Організація на території Чернівецької області надання соціальних послуг (соціальне обслуговування), проведення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом визначення потреб населення у  таких послугах, розвитку відповідних закладів, установ, служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

Ефективне та раціональне управління фінансовими ресурсами, використання коштів та майна,  дотримання фінансової дисципліни, якості надання  соціальних послуг тощо у  підвідомчих установах. .  

Положення про  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Положення про КУ «Група моніторингу, господарського обслуговування та аудиту установ соціального захисту населення області»,  Бюджетний кодекс України, Закони України “Про соціальні послуги”, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”,  “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”,  “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” Розпорядчі та інші документи Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України з питань діяльності соціальних установ, надання соціальних послуг, допомог та інших виплат незахищеним верствам населення

Стратегія розвитку Чернівецької області до 2020 року  тощо.

Запобігання фактам не законного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та майна.  Зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з  використанням ресурсів.

Стан дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики, тощо.

Створення ефективної системи управління в частині соціальної підтримки та підвищення якості надання послуг вразливим верствам населення.

Забезпечення ефективності, результативності та якості виконання завдань і функцій за призначенням, здійснення контрольно-наглядових функцій.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

Департамент освіти  і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи до припинення аудиторської діяльності)

Забезпеченні реалізації на території області державної політики у сфері освіти та науки.

Визначення потреб, розробка пропозицій щодо розвитку та удосконалення системи освіти, мережі її закладів.

Впровадження дієвої системи внутрішнього контролю, спрямованої на посилення відповідальності керівників за управління і розвиток установи в цілому, якісне виконання завдань та управління ризиками для досягнення мети - законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості витрачання бюджетних коштів.

Положення про Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Бюджетний кодекс України,  Закони України про усі форми освіти. 

Указ Президента України  від 25.06.2013 № 344/2013 “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”,

Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 “Про затвердження Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки”. 

Концепція розвитку освіти України на період 2015‒2025 років.

 Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа» на період до 2029 року”.

Інші нормативні акти Кабінету Міністрів України та галузевого міністерства.

 Запровадження ризик-орієнтованої системи внутрішнього контролю, спрямованої на забезпечення дотримання законності та ефективності використання   ресурсів.

Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту (до прийняття рішення щодо припинення такої діяльності).


Департамент охорони здоровя Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи до припинення аудиторської діяльності) 

Формування  та реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я.

Впровадження та удосконалення дієвої системи внутрішнього контролю.

Впровадження комплексу заходів для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності закладів охорони здоров’я області, що  входять до сфери  управління Департаменту.Закон України “Про основи законодавства про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України, Положення про Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років.

Інші нормативні акти Кабінету Міністрів України та галузевого міністерства


 Зменшення ризиків у проведення операцій, пов’язаних з ефективним використанням ресурсів.

 Оцінка:

- стану збереження майна та використання активів закладами охорони здоров’я області.

-  результативності та якості виконання завдань та функцій закладів охорони здоров’я області.

 - ефективності  запровадження системи внутрішнього контролю,  контрольних процедур та моніторингу у закладах охорони здоров’я області.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту


3.2. Завдання внутрішнього аудиту та ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки, спрямовані на досягнення стратегічних цілей внутрішнього аудиту:

   

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

Ключові показники результативності, ефективності та якості внутрішнього аудиту

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі сектора внутрішнього аудиту)

Покращення функціонування та удосконалення у структурних підрозділах облдержадміністрації системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.


Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків   у фінансово-господарській діяльності та незаконного, неефективного  або нераціонального використання бюджетних коштів.


Проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань  і досягнення поставлених цілей за призначенням, виконання бюджетних програм, надання послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій.  Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту

1.Надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю за результатами проведення внутрішніх аудитів.

Включення до 30% індивідуальних програм   внутрішніх аудитів питання щодо стану організації системи внутрішнього контролю.

Включення до 50% індивідуальних програм   внутрішніх аудитів питання щодо стану організації системи внутрішнього контролю.

Включення до 60% індивідуальних програм   внутрішніх аудитів питання щодо стану організації системи внутрішнього контролю .

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

2. Здійснення методологічної роботи в структурних підрозділах, що здійснюють внутрішній аудит.

 Провести не менше одного семінару на рік з питань удосконалення системи внутрішнього контролю та визначення ризиків  в їх діяльності.


3. Проведення  внутрішнього аудиту  щодо дотримання вимог законодавства з окремих питань фінансово-господарської діяльності

1) частка таких аудитів становить  80% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

 

1)  частка таких аудитів становить 10% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка  результативних  рекомендацій  становить не менше 10%.

4. Проведення  аудиту ефективності та якості виконання бюджетних програм та наданих послуг.

1) частка таких аудитів становить  20% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить 50% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1)  частка таких аудитів становить 30% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка  результативних  рекомендацій  становить не менше 10%.

5. Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту

Охоплення усіх структурних підрозділів облдержадміністрації та їх підпорядкованих установ які здійснюють аудиторську діяльність

6. Забезпечення процесів планування та звітування сектором внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації.

Впродовж року, згідно вимог нормативних актів

7. Підвищення якості аудиту.

Щорічне формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, та здійснення внутрішньої оцінки якості.

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

(в особі підпорядкованої комунальної установи)

Запобігання фактам не законного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та майна.  Зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з  використанням ресурсів.


Стан дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики, тощо.


 Створення ефективної системи управління в частині соціальної підтримки та підвищення якості надання послуг вразливим верствам населення.


Забезпечення ефективності, результативності та якості виконання завдань і функцій за призначенням, здійснення контрольно-наглядових функцій.


Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту

.

1. Проведення внутрішніх аудитів підвідомчих установ щодо   достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з питань нарахування і виплати зарплати, стану збереження і використання активів та майна, якості надання соціальних послуг.

1) частка таких аудитів становить  90% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить 75% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1)  частка таких аудитів становить 70% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка   результативних рекомендацій  становить не менше  10%.

2. Проведення внутрішніх аудитів   з питань дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики, тощо.    

1) частка таких аудитів становить  10% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1) частка таких аудитів становить 20% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1)  частка таких аудитів становить 20% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка  результативних  рекомендацій  становить не менше 10%.

3. Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій і процесів, досягнення цілей та стану організації внутрішнього контролю.

 

1) частка таких аудитів становить 5% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

1)  частка таких аудитів становить10% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій, прийнятих керівником державного органу, становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка  результативних  рекомендацій  становить не менше 10%.

4.Забезпечення процесів планування на основі ризик-орієнтованого відбору та звітування підрозділом внутрішнього аудиту.

Щорічно згідно вимог нормативних актів.

5.Професійний розвиток

Охоплення усіх працівників підрозділу, що здійснюють аудиторську діяльність

6.Підвищення якості аудиту.

Щорічне формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, та здійснення внутрішньої оцінки якості.

Департамент освіти  і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи до припинення аудиторської діяльності)

Запровадження  ризик-орієнтованої системи внутрішнього контролю, спрямованої на забезпечення дотримання законності та ефективності використання   ресурсів.


Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.


Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту (до прийняття рішення щодо припинення такої діяльності).

1. Проведення внутрішніх  аудитів   в установах, що входять до мережі Департаменту.

1) частка таких аудитів становить  100% в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів.

2) частка аудиторських рекомендацій,

прийнятих керівником державного органу,

становить не менше 80% від загальної кількості наданих рекомендацій.

3) частка  результативних  рекомендацій  становить не менше 5%.

 

 

2.Забезпечення процесів планування на основі ризик-орієнтованого відбору та звітування підрозділом внутрішнього аудиту

Згідно вимог нормативних актів.3. Підвищення якості аудиту.

Формування та виконання

Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту, та здійснення внутрішньої оцінки якості (в період до припинення аудиторської діяльності).


 


Департамент охорони здоровя Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи до припинення аудиторської діяльності)

Зменшення ризиків у проведення операцій, пов’язаних з ефективним використанням ресурсів.

Оцінка:

- стану збереження майна та використання активів закладами охорони здоров’я області.

-  результативності та якості виконання завдань та функцій закладів охорони здоров’я області.

 - ефективності  запровадження системи внутрішнього контролю,  контрольних процедур та моніторингу у закладах охорони здоров’я області.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту

1. Проведення внутрішніх аудитів  підвідомчих установ щодо   достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з питань нарахування і виплати зарплати, стану збереження і використання активів та майна, якості надання соціальних послуг, здійснення внутрішнього контролю.

1) частка таких аудитів становить 100% в загальній кількості запланованих аудитів.

1) частка таких аудитів становить 100% в загальній кількості запланованих аудитів.

   

2) Частка аудиторських рекомендацій прийнятих керівником становить не менше 90% від кількості наданих рекомендацій


3) Частка  результативних рекомендацій  становить

не менше 5%


2. Забезпечення процесів планування на основі ризик-орієнтованого відбору та звітування підрозділом внутрішнього аудиту

Щорічно згідно вимог нормативних актів.


3. Професійний розвиток.

Охоплення усіх працівників підрозділу, що здійснюють

аудиторську діяльність


4 Підвищення якості аудиту.

Щорічне формування та виконання Програми

забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

 та здійснення внутрішньої оцінки якості. 

 

 

ІV. ПРІОРИТЕТНІ ОБ’ЄКТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

За результатами ризик-орієнтованого відбору об’єктів внутрішнього аудиту сектором внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації та спеціалістами, що здійснюють аудиторську діяльність в комунальних установах при Департаменті освіти і науки, Департаменті охорони здоров’я  та Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації визначено пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту на 2019 – 2021 роки:

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Ступінь пріоритетності

Загальний результат оцінки ризиків, пов’язаних з об’єктом внутрішнього аудиту (кількість ризиків)

Застосовані фактори відбору для здійснення планових внутрішніх аудитів

За високим рівнем ризику

За середнім рівнем ризику

За низьким рівнем ризику

Матеріальність

Складність діяльності

Масштаб змін

Репутаційна чутливість

Загальна політика внутрішнього контролю

Надійність керівництва

Можливість для зловживань

Питання, які цікавлять керівництво

Час від попереднього аудиту

Стан впровадження аудиторських рекомендацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16                                                   Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації1

Управління бюджетними коштами

2

5

 9

 6

 VV

V


V

V2

Надання адміністративних послуг

3

1

2

3

V


V

V

V


3

Виконання бюджетних програм

3

2

4

2

V

VV


V

V4

Управління та розвиток персоналу

3

1

2

6VV

V

V5

Діяльність структурних підрозділів з питань виконання завдань та функцій

3

2

4

5V


V

V

V

V6

Організація внутрішнього контролю

2

8

6

4


VV

V


V
Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації

1

Управління бюджетними коштами

2

16

20

8

V

VVV

V

V

2

Дотримання процедури організації роботи щодо дотримання актів законодавства з питань  соціальних виплат, надання послуг, тощо.    

2

6

5

2

V


V


VV

V


3

Дотримання процедур при виконанні завдань, функцій  щодо діяльності підсобних  господарств  

3

2

6

2


VV


V

V
Департамент освіти  і науки Чернівецької обласної державної адміністрації (до припинення аудиторської діяльності)

1

Державні закупівлі

1

10

6

2

V


V


V


V

V

V

V

2

Управління бюджетними коштами

1

7

4

2

V


V


VV

V

V


Департамент охорони здоровя Чернівецької обласної державної адміністрації (до припинення аудиторської діяльності)

1

Управління бюджетними коштами

1

6

4

3

V


V


V


V

V

V


2

Управління об’єктами комунальної власності 

1

8

2

3

V


V


V


V

V

V


3

Управління та розвиток персоналу

3

3

4

3
V

V


V

V


V

4

 Організація внутрішнього контролю

2

6

2

4


V

 

 

VV 

V. ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТІВ

Пріоритетні об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких здійснюватимуться внутрішні аудити у 2019 – 2021 роках:

   

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

№ з/п

Об’єкт внутрішнього аудиту

Рік дослідження

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

(в особі сектору внутрішнього аудиту)

Покращення функціонування та удосконалення у структурних підрозділах облдержадміністрації системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.

Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків   у фінансово-господарській діяльності та незаконного, неефективного  або нераціонального використання бюджетних коштів.

Проведення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань  і досягнення поставлених цілей за призначенням, виконання бюджетних програм, надання послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій.


1.Надання рекомендацій щодо покращення внутрішнього контролю за результатами проведення внутрішніх аудитів.


2. Проведення внутрішнього аудиту   щодо дотримання вимог законодавства з окремих питань фінансово-господарської діяльності.


3. Проведення  аудиту ефективності та якості виконання бюджетних програм та наданих послуг.


1.

Управління бюджетними коштами

V

 

V

2.

Надання адміністративних послуг


V


3.

Виконання бюджетних програм

V

V

V

4.

Організація внутрішнього контролю

V

V

V

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи)

 Запобігання фактам не законного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів та майна.  Зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з  використанням ресурсів.

Стан дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики, тощо.


 Створення ефективної системи управління в частині соціальної підтримки та підвищення якості надання послуг вразливим верствам населення.


Забезпечення ефективності, результативності та якості виконання завдань і функцій за призначенням, здійснення контрольно-наглядових функцій.

1. Проведення внутрішніх аудитів підвідомчих установ щодо   достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства з питань  оплати  праці, стану збереження і використання активів та майна, якості надання соціальних послуг.


2. Проведення аудитів відповідності з питань дотримання вимог діючих законодавчих та нормативних актів з питань соціального захисту населення, облікової політики, тощо.   


3. Проведення внутрішніх аудитів щодо ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій і процесів, досягнення цілей та стану організації внутрішнього контролю.

1.

Управління бюджетними коштами

V

V

V

2.

Дотримання процедури організації роботи щодо дотримання актів законодавства з питань  соціальних виплат, надання послуг, тощо.    

V

V

V

3.

Дотримання процедур при виконанні завдань, функцій  щодо діяльності підсобних  господарств.

 

V

V

Департамент освіти  і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи до припинення аудиторської діяльності)

Запровадження  ризик-орієнтованої системи внутрішнього контролю, спрямованої на забезпечення дотримання законності та ефективності використання   ресурсів.


Удосконалення системи управління фінансовими та матеріальними ресурсами. Запобігання фактам незаконного, неефективного та не результативного використання бюджетних коштів.  

1. Проведення внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності в установах, що входять до мережі Департаменту.

 

1.

Державні закупівлі

V

 

 

2.

Управління бюджетними коштами

V

 

 

Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи до припинення аудиторської діяльності)

Зменшення ризиків у проведення операцій, пов’язаних з ефективним використанням ресурсів.


 Оцінка стану збереження майна та використання активів закладами охорони здоров’я області, що  входять до сфери управління Департаменту.


Оцінка результативності та якості виконання завдань та функцій закладів охорони здоров’я.


Оцінка ефективності  запровадження системи внутрішнього контролю,  контрольних процедур та моніторингу у закладах охорони здоров’я області.

1.  Проведення внутрішніх аудитів  щодо дотримання актів законодавства з питань збереження та використання майна, коштів, організації внутрішнього контролю тощо.

 

 

1.

Управління бюджетними коштами

V

V

 

2.

Управління об’єктами комунальної власності 

V

V

 

3.

Управління та розвиток персоналу

V

V

 

4.

 Організація внутрішнього контролю

V

V

 

 

VІ. ЗДІЙСНЕННЯ ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Інформація щодо іншої діяльності з внутрішнього аудиту, яка здійснюватиметься у 2019 – 2021 роках:

   

Стратегічна ціль внутрішнього аудиту

Завдання внутрішнього аудиту

№ з/п

Захід з іншої діяльності з внутрішнього аудиту

Рік виконання

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1

2

3

4

5

6

7

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації (в особі сектору внутрішнього аудиту)

Покращення функціонування та удосконалення у структурних підрозділах облдержадміністрації системи внутрішнього контролю, підвищення її ефективності та результативності.1.Здійснення методологічної роботи в структурних підрозділах, що здійснюють внутрішній аудит

1.1

Підготовка та проведення семінару-наради з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрацій з питань удосконалення системи внутрішнього контролю та визначення ризиків  в їх діяльності з послідуючим формуванням проекту розпорядчого документу голови облдержадміністрації  щодо визначення структурними підрозділами оцінки ризиків у своїй діяльності.

V

V

V

1.2

Надання консультацій та допомоги з питань організації внутрішнього аудиту та побудови і удосконалення внутрішнього контролю

V

V

V

2.Професійний розвиток працівників підрозділу внутрішнього аудиту

2.1

Участь працівників внутрішнього аудиту у семінарах, тренінгах з питань внутрішнього аудиту

V

V

V

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту

1. Забезпечення процесів планування та звітування сектором внутрішнього аудиту апарату облдержадміністрації.

1.1Складання власних планів діяльності, внесення до них змін та консолідація планів з урахуванням структурних підрозділів.

V

V

V

1.2

Складання власних звітів щодо діяльності сектору внутрішнього аудиту та консолідація планів з урахуванням структурних підрозділів.

V

V

V

1.3

Ведення бази даних із внутрішнього аудиту та формування зведеної бази даних

V

V

V

1.4

Моніторинг впровадження рекомендацій за результатами проведених аудитів

V

V

V

2. Підвищення якості аудиту.

2.1

Формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

V

V

V

2.2

Здійснення внутрішньої оцінки якості

V

V

V

Департамент соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи)

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту

1.Забезпечення процесів планування на основі ризик-орієнтованого відбору та звітування підрозділом внутрішнього аудиту.

1.1

Складання планів діяльності, внесення до них змін.

V

V

V

1.2

Складання звітів щодо діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.

V

V

V

1.3

Ведення бази даних із внутрішнього аудиту.

V

V

V

1.4

Моніторинг впровадження рекомендацій за результатами проведених аудитів

V

V

V

1.5

Ініціювання в підпорядкованих установах  визначення ризикових напрямків діяльності та проведення їх оцінки

V

V

V

2.Професійний розвиток

2.1

Участь працівників внутрішнього аудиту у семінарах, тренінгах з питань внутрішнього аудиту

V

V

V

3. Підвищення якості аудиту.

3.1

Формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

V

V

V

3.2

Здійснення внутрішньої оцінки якості

V

V

V

Департамент освіти  і науки Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи до припинення аудиторської діяльності)

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

1.Забезпечення процесів планування на основі ризик-орієнтованого відбору та звітування підрозділом внутрішнього аудиту

1.1

Складання планів діяльності, внесення до них змін.

V

 

 

1.2

Складання звітів щодо діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.

V

 

 

1.3

Ведення бази даних із внутрішнього аудиту.

V

 

 

1.4

Моніторинг впровадження рекомендацій за результатами проведених аудитів

V

 

 

2. Підвищення якості аудиту.

2.1

Формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

V

 

 

3.2

Здійснення внутрішньої оцінки якості

V

 

 

Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 

(в особі підпорядкованої комунальної установи до припинення аудиторської діяльності)

Забезпечення реалізації державної політики у сфері внутрішнього аудиту.

1.Забезпечення процесів планування  та звітування підрозділом внутрішнього аудиту

1.1

Складання планів діяльності, внесення до них змін.

V

V

 

1.2

Складання звітів щодо діяльності підрозділу внутрішнього аудиту.

V

V

 

 

 

1.3

Ведення бази даних із внутрішнього аудиту.

V

V

  

1.4

Моніторинг впровадження рекомендацій за результатами проведених аудитів

V

V

 

 

 

1.5

Ініціювання в підпорядкованих установах  визначення ризикових напрямків діяльності та проведення їх оцінки

V

V

 

 

 

2.Професійний розвиток

2.1

Участь працівників внутрішнього аудиту у семінарах, тренінгах з питань внутрішнього аудиту

V

V

 

 

 

3. Підвищення якості аудиту.

3.1

Формування та виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту

V

V

 

 

 

3.2

Здійснення внутрішньої оцінки якості

V

V

 

  

 
 

1.  Проведення внутрішніх аудитів  щодо дотримання актів законодавства з питань збереження та використання майна, коштів, організації внутрішнього контролю тощо..

3. Професійний розвиток.

4. Підвищення якості аудиту.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux