Регіональна рада з питань етнонаціональної політики

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

 

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань
етнонаціональної політики

1. Регіональна рада з питань етнонаціональної політики (далі — Рада) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основним завданням Ради є розроблення пропозицій щодо сприяння формуванню та реалізації державної етнонаціональної політики в регіоні, спрямованої на збереження громадянської злагоди в суспільстві, гармонізації міжнаціональних відносин, консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також щодо розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин Чернівецької області.

4. Рада відповідно до покладеного на неї основного завдання:

1. Розробляє та вносить голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо:
формування та реалізації державної етнонаціональної політики в регіоні, сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин Чернівецької області;
сприяння формуванню толерантності в міжнаціональних відносинах у регіоні;
попередження випадків дискримінації, ворожого ставлення чи насильства за ознаками етнічного походження, мовними або іншими ознаками, а також запобігання міжетнічним конфліктам в області;
сприяння просвітницькій та виховній роботі з формування у громадян патріотизму і національної свідомості;
розвитку етнокультурних і гуманітарних зв’язків громадських організацій національних меншин Чернівецької області з відповідними громадськими організаціями за межами України;

2. Вивчає та аналізує стан розвитку міжнаціональних відносин у Чернівецькій області;

3. Розглядає проекти регіональних програм з питань етнонаціональних відносин;

4. Вивчає та аналізує стан виконання законів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, регіональних програм з питань забезпечення прав національних меншин Чернівецької області.

5. Рада має право:
одержувати в установленому порядку від районних державних адміністрацій інформацію, матеріали та документи, необхідні для виконання покладеного на неї основного завдання;
утворювати в разі потреби експертні та робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в них працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, вчених, інших фахівців;
запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

6. Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Ради.
Персональний склад Ради затверджує голова обласної державної адміністрації. Голова Ради, його заступник, секретар та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
До складу Ради входять керівники національно-культурних товариств, зареєстрованих згідно з чинним законодавством України, науковці, відомі представники етнічних громад області.

7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина членів Ради.
Головує на засіданнях голова Ради, а в разі його відсутності — заступник голови.
Для участі у засіданнях Ради можуть бути запрошені народні депутати України та депутати органів місцевого самоврядування, представники місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, вчені та фахівці.

8. Рішення Ради приймаються шляхом голосування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.
У разі незгоди члена Ради з прийнятим рішенням його окрема думка викладається у письмовій формі і додається до рішення Ради.

9. Рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова Ради, а в разі його відсутності — заступник голови.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду місцевими органами виконавчої влади.
Рішення Ради в разі необхідності можуть бути реалізовані шляхом видання розпоряджень голови обласної державної адміністрації.
Голова Ради на черговому засіданні інформує членів Ради про хід реалізації прийнятих рішень та пропозицій.

10. Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті рішення через друковані та електронні ЗМІ.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється управлінням з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації.
 

Заступник голови — керівник
апарату облдержадміністрації                                                В. Бурлака

 

Персональний склад регіональної ради з питань етнонаціональної політики.

-