Обласна рада Українського козацтва Буковини

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

 

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну Раду Українського козацтва Буковини

1. Загальні положення
 Обласна Рада Українського козацтва Буковини (далі - Рада) є постійно діючим консультативно - дорадчим органом при обласній державній адміністрації у Чернівецькій області, який утворено головою облдержадміністрації з метою координації співпраці органів влади та козацьких організацій області.
 У своїй діяльності Рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 Положення є єдиним та загальнообов'язковим для всіх членів Ради.
Рада має бланк із своїм найменуванням, свою атрибутику і символіку: прапор, хоругву (штандарт), емблему, посвідчення єдиного зразка, нагороди тощо. Мовою спілкування та діловодства в Раді є українська мова.
 Рада взаємодіє з державними установами, політичними партіями та громадськими організаціями України, що стоять на засадах національного державотворення, сприяють відродженню та розвитку Українського козацтва.
Рада розвиває співробітництво з козацькими організаціями, громадами в Україні та за її межами. В своїй діяльності керується волевиявленням козацьких громадських організацій та об'єднань, а не політичними інтересами окремих членів Ради. Рада не бере участі у вирішенні політичних суперечностей та в політичних заходах.

2.Основні завдання Ради
Вивчення та аналіз стану розвитку козацтва в області.
Здійснення підготовки в межах своїх повноважень рекомендацій щодо відродження розвитку традицій Українського козацтва на теренах області.
Внесення органам влади, у встановленому порядку, пропозицій щодо формування державної політики у сфері відродження та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, а також щодо сприяння роботі громадських, благодійних фондів, окремих громадян стосовно відродження козацтва.
Взаємодія з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, силовими структурами області у питанні діяльності козацьких організацій, історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва в області, а також з навчальними закладами, науковими установами щодо патріотичного виховання, організації спортивної та
-2-
культурно-просвітницької роботи серед молоді.
Сприяння охороні пам'яток історії та культури, природоохоронній та науково-пошуковій роботі організації та проведенню фестивалів козацької творчості, спортивних змагань, внесення у встановленому порядку пропозиції щодо відновлення історичних назв, пов'язаних з історією Українського козацтва.
Розробка та участь у виконанні проектів та програм розвитку Українського козацтва.
Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетентності.
Внесення обласній раді у встановленому порядку пропозицій щодо розробки регіональних програм розвитку Українського козацтва.
Співпраця з обласними козацькими Радами, козацькими громадськими організаціям інших областей України та зарубіжжя.
 Проводення через засоби масової інформації роз'яснювальної роботи з проблем Українського козацтва, відродження та розвиток в області його історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій.

3. Рада має право
Одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до її компетенції.
Залучати спеціалістів органів  місцевої виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками)  до розгляду питань, що належать до її компетенції.
Утворювати, в разі потреби, тимчасові комісії, робочі групи, комітети.
Через засоби масової інформації проводити інформаційну та роз'яснювальну роботу з громадськістю з проблем Українського козацтва.
Організовувати проведення конференцій, семінарів, бізнес-форумів, засідань за круглим столом тощо.

4. Керівництво Радою
Раду очолює голова.
Голова обирається на засіданні Ради простою більшістю голосів її членів, присутніх на козацькій Раді, терміном на один рік.
Голова Ради має заступників, які призначаються з числа членів Ради.
Повноваження голови козацької Ради та його заступників можуть бути припинені за рішенням членів козацької Ради, простою більшістю голосів присутніх на засіданні або у разі припинення їх членства у козацькій Раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про козацьку Раду.
Голова Ради:
- організовує діяльність Ради;
- підписує документи від імені Ради;
- представляє Раду у відносинах з обласною державною адміністрацією, центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
-3-
самоврядування, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації.
Заступники голови Ради є кураторами окремих напрямів діяльності козацтва Буковини.
Функції секретаря Ради виконує один із заступників Голови - секретар Ради.
Секретар Ради забезпечує діяльність Ради у період між її засіданнями, а також:
- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань за дорученням Голови Ради;
- формує порядок денний засідань Ради та організовує явку членів Ради;
- за дорученням голови Ради представляє Раду у відносинах з центральними та місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями тощо.

5. Членство у Раді. Організаційні питання
Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах. Усі члени Ради фактично являються генеральною Старшиною козацтва у Чернівецькій області.
Членами Ради є керівники обласних козацьких організацій, зареєстрованих відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян" Головним управлінням юстиції у Чернівецькій області. До складу Ради можуть входити службові особи обласної державної адміністрації за згодою, а також  особи, які зробили значний внесок у відродження та розвиток Українського козацтва.
Рішення про введення до складу Ради таких осіб приймається більшістю голосів членів присутніх на засіданні Ради.
Для набуття членства в Раді, керівник козацької громадської організації подає на ім'я Голови Ради заяву, копію свідоцтва про реєстрацію козацької організації. Членство в Раді є індивідуальним.
Членство в Раді припиняється на підставі рішення Ради у разі:
- систематичної відсутності члена Ради на її засіданнях без поважних причин (більше, ніж 3 рази);
- скасування державної реєстрації громадської організації, представника якої обрано до складу Ради;
- неможливості члена Ради брати участь у роботі Ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним або обмежено дієздатним;
- подання членом Ради відповідної заяви.
Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз у півроку. Позачергові засідання Ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
Головуючим на засіданнях є Голова Ради або один з його заступників. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
Засідання Ради проводяться відкрито.
-4-
Члени Ради мають рівні права.
Кожний член Ради має один голос.
Якщо член Ради не підтримує рішення або не може бути присутнім на засіданні, він може висловити свою особисту думку письмово, що додається до протоколу засідання.
У засіданнях Ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник обласної державної адміністрації.
За запрошенням голови Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
Члени Ради беруть в установленому порядку участь у нарадах, які проводяться обласною державною адміністрацією, з питань, що належать до компетенції Ради.
Рада інформує обласну державну адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку у рубриці «Громадянське суспільство» на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
Обласна державна адміністрація сприяє забезпеченню козацької Ради приміщенням, засобами зв'язку та створює умови для роботи Ради та проведення її засідань.

Заступник голови – керівник
апарату облдержадміністрації                    В.Бурлака

-