• Положення про Департамент
 • Про Департамент
 • Мережа освітніх закладів області

Положення про Департамент

Про Департамент

Департаментом освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та місцевими органами управління освітою, сім’єю, молоддю та спортом реалізуються заходи щодо реформування дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної безперервної освіти, покращення умов праці педагогічним працівникам, підвищення їх кваліфікації, соціального і професійного захисту, поліпшення ресурсного забезпечення закладів та установ системи освіти. 

 

Дошкільна освіта:

 • створення належних умов для організації навчання дітей 5-річного віку; 
 • реконструкція приміщень під ДНЗ та будівництво нових дошкільних навчальних закладів; 
 • збільшення показника охоплення дітей дошкільними навчальними закладами до 86,5%, всіма формами дошкільної освіти  - до 91, 5%; 
 • створення навчально-виховних комплексів; 
 • удосконалення кадрової політики щодо якісного складу педагогічних працівників;
 • створення інклюзивних груп у ДНЗ для дітей з особливими освітніми потребами.

 

Загальна середня освіта:

 • введення в дію нових закладів освіти, проведення на належному рівні роботи з підготовки закладів освіти до нового 2015/2016 навчального року;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти області;
 • забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів через реалізацію права дитини на медичне обслуговування та харчування;
 • здійснення комплексної інформатизації освіти області, використання новітніх інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, системи тестового оцінювання знань, автоматизації управління;
 • модернізація освітніх округів;
 • упровадження ефективних моделей виховної роботи, забезпечення участі громадян та врахування громадської думки під час формування й реалізації державної політики з питань освіти, науки і виховання;
 • посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
 • забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та обдарованої молоді;
 • покращення умов безперешкодного доступу до навчальних закладів осіб з обмеженими фізичними можливостями;
 • забезпечення рівного доступу дітей з особливими освітніми потребами до якісної освіти;
 • забезпечення якісного оздоровлення дітей шкільного віку, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • збереження мережі позашкільних навчальних закладів, розширення мережі гуртків;
 • удосконалення кадрової роботи;
 • подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів.

 

Професійно-технічна освіта:

 • упровадження затребуваних робітничих спеціальностей у ПТНЗ області;
 • забезпечення регіону кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до сучасних вимог ринку праці;
 • посилення соціального партнерства між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами-замовниками робітничих кадрів;
 • координація роботи професійно-технічних навчальних закладів з питань професійної підготовки та виховання учнів;
 • організація здобуття неповнолітніми професійно-технічної та повної загальної середньої освіти;
 • вжиття заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях опікунів (піклувальників).

 

Вища освіта:

 • забезпечення рівного доступу громадян області до якісної вищої освіти;
 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу ВНЗ області;
 • підтримка обдарованої студентської молоді.

 

Післядипломна освіта:

 • забезпечення неперервної якісної післядипломної педагогічної освіти педагогічних та керівних кадрів регіону з урахуванням вимог державної політики в галузі освіти;
 • забезпечення професійного вдосконалення педагогічних працівників усіх рівнів, їхньої готовності до створення індивідуальних траєкторій безперервної післядипломної освіти, формування навичок самоосвіти, самоконтролю, якісного підвищення кваліфікації;
 • систематичне проведення науково-дослідної роботи, спрямованої на удосконалення післядипломної педагогічної освіти; розробка рекомендацій практичним працівникам, науково-обгрунтованих і практично виправданих технологій навчання та виховання;
 • науково-методичний супровід оновлення змісту освіти, моніторинг та експертиза інновацій, розроблених установами освіти, окремими педагогами;
 • забезпечення новою методичною інформацією відділів/управлінь освіти, навчальних закладів області, розробка і видання навчальних планів, програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій тощо;
 • участь в освітніх проектах, спрямованих на формування громадянського суспільства в Україні та інтеграцію в європейський освітній простір.

 

Моніторинг системи освіти:

 • розробка інструментарію щодо проведення освітнього моніторингу за різними напрямами;
 • оцінювання стану харчування, охорони дитинства і праці, техніки безпеки в навчальних закладах області, технічного нагляду та будівництва, енергозбереження;
 • проведення соціологічних досліджень з актуальних питань освітньої галузі;
 • моніторинг якості знань через призму зовнішнього незалежного оцінювання;
 • проведення аудиту підвідомчих закладів освіти з питань фінансово-господарської діяльності;
 • моніторинг освітньої аналітики.

Мережа освітніх закладів області

Мережа освітніх закладів області