Громадська рада при обласній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

 

Положення
про Громадську раду
при обласній державній адміністрації

1. Громадська рада при обласній державній адміністрації (далі –  Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою координації заходів, пов’язаних із забезпеченням консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, розпорядженнями голови Чернівецької обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень місцевих органів виконавчої влади;
вивчення, системний аналіз і прогнозування соціально-економічних, суспільно-політичних процесів в області, визначення пріоритетних напрямів державної політики, взаємодії з громадськістю;
розроблення пропозицій щодо фінансування пріоритетних напрямів державної політики, експертиза ефективності використання коштів, що виділяються на вказані цілі;
забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної спадщини;
запобігання проявам політичної некоректності, конфліктогенним та екстремістським тенденціям у суспільному житті;
участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, проектів регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень щодо ходу їх виконання;
сприяння координації діяльності органів виконавчої влади та громадських організацій щодо реалізації державної політики, її більшій відкритості та прозорості, реалізації прав і свобод людини, розгортанню суспільного діалогу;
ведення роз’яснювальної роботи, популяризація в суспільстві, зокрема через засоби масової інформації, перспективних ідей та пропозицій, пов’язаних із компетенцією Ради.

4. Громадська рада  відповідно до покладених на неї основних завдань:
готує і подає пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю обласної державної адміністрації;
подає пропозиції щодо строків проведення публічних громадських обговорень;
розробляє та подає на розгляд пропозиції до плану обласної державної адміністрації з проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;
здійснює інші заходи щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій з громадськістю пропозиції і зауваження з питань формування та реалізації державної політики в інформаційній, етнополітичній та суспільно-політичних сферах, подає їх в установленому порядку облдержадміністрації;
систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

5. Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:
отримувати в установленому порядку від облдержадміністрації інформацію, необхідну для своєї роботи;
утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи Ради;
залучати до своєї роботи представників облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та наукових організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
проводити конференції, збори, круглі столи, семінари, форуми, зустрічі з громадськістю, інші публічні заходи, організовувати роботу громадських приймалень;
ініціювати громадські обговорення з питань, що відносяться до компетенції Ради, проводити громадські обговорення в інших формах;
організовувати теле- або радіодебати, дискусії, діалоги, інтерв'ю та інші передачі;
організовувати проведення соціологічних досліджень та спостережень (у формах опитування, анкетування, контент-аналізу інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
здійснювати експрес-аналіз коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп;
опрацьовувати та узагальнювати висловлені у зверненнях громадян зауваження і пропозиції.

6. Громадська рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади,  органами місцевого самоврядування та іншими консультативно-дорадчими органами, які діють при голові обласної державної адміністрації.

7. Громадська рада утворюється у складі голови, заступника, секретаря та членів Ради.
До складу Ради включаються представники громадських організацій, об’єднань громадян, органів місцевого самоврядування та засобів масової інформації.
Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

8. Громадську раду очолює голова обласної державної адміністрації. Секретарем Ради є за посадою начальник управління з питань внутрішньої політики обласної державної адміністрації.

9. Голова Громадської ради:
організовує діяльність ради;
скликає та організовує підготовку засідань ради;
підписує документи від імені ради.

10. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради здійснює управління з питань внутрішньої політики спільно з управлінням інформації та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації.

11. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини  її членів.
Рішення Ради є правочинним, якщо воно приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

12. Для організаційного забезпечення своєї роботи Рада може створювати робочий орган – секретаріат.
Порядок роботи секретаріату визначається Радою.

 

13. Забезпечення секретаріату Ради приміщенням, засобами зв’язку, створення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює обласна державна адміністрація.

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації                                                                     В.Бурлака

 

 

Персональний склад Громадської ради при обласній державній адміністрації.

 

-